ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> ข้อ1 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ
ข้อ1 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ

หมวดย่อย
   (1.2) แผนการจัดหาพัสดุ
   (1.3) รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา ตามมาตรา 9(8) และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการหรือรายการ
   (1.4) ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ
   (1.5) สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา 9(8)
   (1.6) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ
   (1.7) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน
   (1.8) รายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานหรือผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
   (1.1) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ

ดัชนีสืบค้นข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส ข้อ ๑ การจัดหาพัสดุ (21/07/2017)
download 280
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ (21/07/2017)
download 157
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ (21/07/2017)
download 7
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ (21/07/2017)
download 6
+++ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง+++ (19/07/2017)
download 140
+++ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง+++ (19/07/2017)
download 146
+++ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง+++ (18/07/2017)
download 176
รายงานการขอซื้อและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อ (09/05/2017)
download 255
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ (04/05/2017)
download 37
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐ (04/05/2017)
download 0
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ (04/05/2017)
download 0
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ (04/05/2017)
download 0
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงคลังเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์และโสตทัศน์จดหมายเหตุ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (04/05/2017)
download 187
การขออนุมัติจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ (04/05/2017)
download 12
การขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (04/05/2017)
download 0
การขออนุมัติจัดจ้างทำหนังสือสังคีตสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ (04/05/2017)
download 0
การขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครื่องรับสัญญาณนาฬิกา ระบบ GPS (Time Server) (04/05/2017)
download 0
การขออนุมัติจัดจ้างนักร้องเข้าร่วมการแสดงในกิจกรรมเทศกาลเพลงวิทยุของ ABU ปี ค.ศ. ๒๐๑๖ (04/05/2017)
download 0
การขออนุมัติจัดจ้างเหมาซ่อมเครื่องทำความเย็นปรับอากาศชิลเลอร์ (04/05/2017)
download 0
การขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (04/05/2017)
download 0

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7