ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 วันที่ 11 สิงหาคม 2559 (17/08/2016)
อ่าน 1074 ครั้ง
การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 8 วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 (22/07/2016)
อ่าน 1071 ครั้ง
การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 7 วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 (12/07/2016)
อ่าน 1049 ครั้ง
การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 6 วันที่ 10 มีนาคม 2559 (21/03/2016)
อ่าน 1117 ครั้ง
การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 5 วันที่ 9 มีนาคม 2559 (21/03/2016)
อ่าน 1154 ครั้ง
การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 4 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 (18/02/2016)
อ่าน 584 ครั้ง
การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 (18/02/2016)
อ่าน 546 ครั้ง
การอบรมหลักสูตร "การพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์ข้อมุลข่าวสาร กปส. ในส่วนภูมิภาค" วันศุกร์ที่ 5 ก.พ.59 ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคาร กปส. (05/02/2016)
อ่าน 550 ครั้ง
สขร.ตรวจติดตามผลการดำเนินการของกรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 9 ธ.ค. 2558 (09/12/2015)
อ่าน 508 ครั้ง
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และการประชุมประจำปีให้กับหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการระดับกระทรวงและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (21-09-2558) (21/09/2015)
อ่าน 569 ครั้ง
วันที่ 3 มิถุนายน 2558 กรมสุขภาพจิต ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ (03/06/2015)
อ่าน 517 ครั้ง
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑ ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 28 เมษายน 2558 (11/05/2015)
อ่าน 452 ครั้ง
กระทรวงคมนาคม ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กปส. วันที่ 20 มีนาคม 2558 (24/03/2015)
อ่าน 432 ครั้ง
โล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ระดับดีมาก ของกรมประชาสัมพันธ์ (16/02/2015)
อ่าน 399 ครั้ง
การสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2557 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 (16/02/2015)
อ่าน 359 ครั้ง
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามผลการดำเนินการของ กรมประชาสัมพันธ์ ตาม MOU ในวันพุธที่ 7 มกราคม 2558 (12/01/2015)
อ่าน 479 ครั้ง
วันที่ 19 กันยายน 2557 กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเป็นเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร (22/09/2014)
อ่าน 484 ครั้ง
ประชุมแนวทางการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันพุธที่ 30 กรกฏาคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 211A ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ (30/07/2014)
อ่าน 336 ครั้ง
สปน.ตรวจประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ (11/04/2014)
อ่าน 441 ครั้ง
กปส.เผยแพร่กฎหมายข้อมูลข่าวสารสู่ภาคประชาชน (27/03/2014)
อ่าน 442 ครั้ง

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7