ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
ดัชนีสืบค้นมติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี (18/07/2017)
download 193
มติคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ (18/07/2017)
download 289
มติคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ (18/07/2017)
download 206
มติคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ (18/07/2017)
download 217
มติคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (18/07/2017)
download 205
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (30/03/2017)
download 31
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กรมประชาสัมพันธ์ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณ งบลงทุน จำนวน ๒ รายการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐ (30/03/2017)
download 33
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กรมประชาสัมพันธ์ขออนุมัติดำเนินการรายการงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ไม่สามารถลงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๒ รายการ (20/12/2016)
download 73
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (20/12/2016)
download 82
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการดำเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวงตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙ (20/12/2016)
download 46
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการดำเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวงตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ (20/12/2016)
download 44
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการดำเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวงตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ (20/12/2016)
download 21
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการดำเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวง ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ (20/12/2016)
download 0
มติคณะรัฐมนตรี ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ (๓ พ.ค. ๒๕๕๙) เรื่องแนวทางการดำเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวง ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ / (๓๑ พ.ค. ๒๕๕๙) เรื่องแนวทางการดำเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดย (29/06/2016)
download 181
มติคณะรัฐมนตรี ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ (๘ มี.ค. ๒๕๕๙) เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เรื่อง การกำกับดูแลสื่อ สิทธิเสรีภาพสื่อบนความรับผิดชอบ และการป้องกันการแทรกแซงสื่อ และร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสร (29/06/2016)
download 120
มติคณะรัฐมนตรี ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙ (๒๖ เม.ย. ๒๕๕๙) เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (29/06/2016)
download 134
มติคณะรัฐมนตรี ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ (๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๘) เรื่อง สรุปผลการดำเนินการ "๑ ปี ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม" (29/06/2016)
download 158
มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ (13/11/2015)
download 154
มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๘ (13/11/2015)
download 140
มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ (13/11/2015)
download 118

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7