ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
ดัชนีสืบค้นแผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ (แผนปฏิบัติราชการ กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) (18/07/2017)
download 207
ดัชนีสืบค้นแผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ (แผนปฏิบัติราชการ กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) (18/07/2017)
download 201
แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ภารกิจยุทธศาสตร์ และ ภารกิจพื้นฐาน (24/03/2017)
download 488
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการองค์การของ กรมประชาสัมพันธ์ (03/03/2016)
download 364
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการพัฒนากระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ (03/03/2016)
download 310
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์ PMQA หมวด 4 (03/03/2016)
download 151
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค (03/03/2016)
download 266
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการเสริมสร้างวินัยและส่งเสริมคุณธรรมบุคลากร กรมประชาสัมพันธ์2559 (03/03/2016)
download 133
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ กรมประชาสัมพันธ์ (03/03/2016)
download 0
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2559 (03/03/2016)
download 0
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการ ติดตาม และประเมินผลแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประชาสัมพันธ์ (03/03/2016)
download 0
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประเมินผลงานในสายงานต่างๆ (03/03/2016)
download 0
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการวางแผนกำลังคน ปีงบประมาณ 2559 (03/03/2016)
download 0
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการสร้างความผูกพันของบุคลากร กรมประชาสัมพันธ์ (03/03/2016)
download 0
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของบุคลากร กรมประชาสัมพันธ์ (03/03/2016)
download 0
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการ กรมประชาสัมพันธ์ (03/03/2016)
download 0
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการจัดการความรู้ในองค์การ (Knoeledge Management) (03/03/2016)
download 1
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการพัฒนาบุคลากร กรมประชาัมพันธ์ ประจำปี 2559 (03/03/2016)
download 0
ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านฝึกอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์ (03/03/2016)
download 0
ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน (03/03/2016)
download 0

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 ถัดไป>>
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7