กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด

     
     

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

 

ดร.จรูญ ไชยศร

 

นางพิชญา เมืองเนาว์

 

นางทัศนีย์ ผลชานิโก

 

 

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

 

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

 

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

 
 

หม่อมเจ้าสกลวรรณกร วรวรรณ
๒๖ เมษายน ๒๔๗๖ - ๒๔ สิงหาคม ๒๔๗๖
หลวงสิริราชไมตรี
๒๔ สิงหาคม ๒๔๗๖ - ธันวาคม ๒๔๗๖
พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ร.น.
รักษาราชการหัวหน้าสำนักงานโฆษณาการ

พันโท หลวงรณสิทธิพิชัย
พุทธศักราช ๒๔๗๖
หลวงชำนาญนิติเกษตร
๔ สิงหาคม ๒๔๘๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๔๘๐
นายวิลาศ โอสถานนท์
๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๔๘๔

นายไพโรจน์ ชัยนาม
๑๘ มีนาคม ๒๔๘๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๔๙๐
หลวงสุขุมนัยประดิษฐ์
๓๐ มิถุนายน ๒๔๙๐ - ๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๐
พันโท หลวงรณสิทธิพิชัย
๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๐ - ๗ มกราคม ๒๔๙๓

พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ
กษาการอธิบดีกรมโฆษณาการ
พลเอก สุรจิต จารุเศรณี
๑๔ มีนาคม ๒๔๙๓ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๔
พันเอก หลวงสารานุประพันธ์
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๔ - ๒๔ มีนาคม ๒๔๙๕

พลโท หม่อมหลวงขาบ กุญชร
๒๔ มีนาคม ๒๔๙๕ - ๒๐ กันยายน ๒๕๐๐
พลเอก สุรจิต จารุเศรณี
๒๐ กันยายน ๒๕๐๐ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๐๖

 

พลเอก กฤช ปุณณกันต์
๑๘ ธันวาคม ๒๕๐๖ - ๙ กันยายน ๒๕๑๖

พลตรี ประกอบ จารุมณี
๑๐ กันยายน ๒๕๑๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๑๘
นายรักษ์ศักดิ์ วัฒนพานิช
๑ ตุลาคม ๒๕๑๘ - ๑๘ เมษายน ๒๕๒๐

 

นายกำจัด กีพานิช
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๐ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๒๕

นายดนัย ศรียาภัย
๑๐ มิถุนายน ๒๕๒๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๒๘
นายจำนง กุมาลย์วิสัย
๑ ตุลาคม ๒๕๒๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๐

 

นายอภิลาศ โอสถานนท์
๑ ตุลาคม ๒๕๓๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๑

นายมานิต วรินทรเวช
๑ ตุลาคม ๒๕๓๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๒
นายธวัช เมฆสวรรค์
๒๗ ธันวาคม ๒๕๓๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๖

 

นายอรุณ งามดี
๑ ตุลาคม ๒๕๓๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๘

นายชั้น พูลสมบัติ
๑ ตุลาคม ๒๕๓๘ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๐
นายบังเอิญ มุสิกพงษ์
๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐

 

นายวิจิตร วุฒิอำพล
๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๒

นายสมพงษ์ วิสุทธิแพทย์
๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๓
นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ - ๒๙ เมษายน ๒๕๔๔

 

นายวีรพล ดวงสูงเนิน
๓๐ เมษายน ๒๕๔๔ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๔

นายสุชาติ สุชาติเวชภูมิ
๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๗
นายดุษฎี สินเจิมสิริ
๑ กันยายน ๒๕๔๗ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

 

นายปราโมช รัฐวินิจ
๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑

นายเผชิญ ขำโพธิ์
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒
นายกฤษณพร เสริมพานิช
๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

 

นายธีระพงษ์ โสดาศรี
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

 

นายอภินันท์ จันทรังษี
๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
 

 

 


นายนรกิจ ศรัทธา
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศการประชาสัมพันธ์
นางสุดฤทัย เลิศเกษม
ผู้อำนวยการสำนักข่าว
นายดุสิต สิงห์คีรี
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

นางสุกัญญา นาคสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางวันเพ็ญ อัพตัน
ผู้อำนวยการสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
นางสาวอรัญญา เกตุแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์

นางจรรยา อัมหิรัญ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
นายคเชนทร์ กรรณิกา
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค
นายทองทศ มหามนตรี
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย

นางจริยา ประสพทรัพย์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานโยบาย
และแผนการประชาสัมพันธ์
นางปรีห์กมล ถนอมศักดิ์ชัย
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
นายแสงทอง อนันตภักดิ์
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

นางระพีพร มีสอาด
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
นางสาวพรรณี สัสดีแพง
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

 

นางสาวเจริญศรี หงษ์ประสงค์
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

นายสัมพันธ์ มูซอดี
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

 

นายอนุสรณ์ ปานะศุทธะ
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

นายพศิน ชุติกชุษณพงศ์
ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบ
นายชัยวัฒน์ บุญชวลิต
ผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์

 

นางเสาวรีย์ อัมภสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางวีระนุช สาริกบุตร
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นายคีรีวัฒน์ อ้นพร้อม
เลขานุการกรม

 

นางสาวจิรดา พูลสวัสดิ์
ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น (ผู้แทนภาค 1)

นางสาวจันทนา อ้นคำ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ (ผู้แทนภาค 3)
นางวชิราภรณ์ น้อยยม
ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก (ผู้แทนภาค 4)

 

นางยุพินทร์ สุทธิโสภณ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้แทนภาค 5)

นางมุจรินทร์ ทองนวล
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา (ผู้แทนภาค 6)
นางฐานิยา นิยมญาติ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี (ผู้แทนภาค 7)

 

นายวิรัช โต๊ะถม
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี (ผู้แทนภาค 8)

นายเสมอ นิ่มเงิน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการประชาสัมพันธ์
นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์

 

นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์
นักประชาสัมพันธ์เชี่ยวชาญ

นายวีระพงษ์ ไวทยวงศ์สกุล
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
นางสุมลพันธ์ โกศลสิริเศรษฐ์
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ

 

นายสัญญา ลักษณะ
รักษาการในตำแหน่างผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์

 

 

 
 

 

 


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode