กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
พพ. กระทรวงพลังงาน เปิดตัวสุดยอด 58 อาคารประหยัดพลังงาน พร้อมมอบฉลากอาคารอนุรักษ์พลังงาน การันตีคุณภาพและความประหยัด

วันที่ 28 มิ.ย. 2554 )
 
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554 กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดพิธีมอบฉลากอาคารอนุรักษ์พลังงาน ให้แก่เจ้าของอาคารและบ้านพักอาศัย 58 หลังที่ผ่านการคัดเลือกตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารโดยการติดฉลาก ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร C ชั้น 6 ห้อง Synergy Hall กรุงเทพฯ โดยมี ดร. ณอคุณ สิทธิพงศ์ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธี ดร. ณอคุณ สิทธิพงศ์ กล่าวว่า กระทรวงพลังงานมีภารกิจในการจัดหา พัฒนา และบริหารจัดการพลังงาน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ รวมถึงการดำเนินการส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน ทั้งในภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และภาคการขนส่ง ซึ่งโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารโดยการติดฉลาก เป็นหนึ่งในมาตรการเพื่อรณรงค์ให้เจ้าของอาคาร เจ้าของบ้านพักอาศัย ผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ ผู้ซื้อหรือผู้เช่าอาคาร ตระหนักถึงคุณค่าในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จนนำไปสู่บ้านและอาคารอนุรักษ์พลังงาน "ในปีนี้เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มีบ้านและอาคารได้รับการติดฉลากอาคารอนุรักษ์พลังงานจำนวน 58 หน่วย โดยมีระดับดีเด่นจำนวน 2 ราย คือ อาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานของกระทรวงพลังงาน และบ้านของคุณทวีป อัศวแสงทอง และต้องขอยกย่องเจ้าของบ้านและอาคารต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ และเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน โดยบ้านและอาคารที่ผ่านการประเมินจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อย่างน้อย 15% ขึ้นไป และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารอีกด้วย” ดร. ณอคุณ กล่าว
ด้าน นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า พพ. มีภารกิจหลักด้านการอนุรักษ์พลังงาน จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารโดยการติดฉลาก โดยในปี พ.ศ. 2548 พพ. ได้นำองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ผนวกเข้ากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดทำแบบประเมินอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเจ้าของอาคารและผู้ออกแบบอาคารที่สนใจ สามารถใช้เป็นแนวทางในการออกแบบอาคารที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ "ในปีแรก มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการรวมจำนวน 186 หน่วย ปีที่สอง จำนวน 414 หน่วย และในปีนี้ จำนวน 487 หน่วย รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,087 หน่วย ซึ่งทุกรายที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน จากคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน ส่วนการปรับปรุงแก้ไขอาคารขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งที่ผ่านมา พพ. ได้ให้คำแนะนำเรื่องการปรับปรุงอาคารมาโดยตลอด และถือว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จเรื่อยมาจนปีนี้เป็นปีที่ 3 แล้ว ในปีนี้มีบ้านและอาคารที่ผ่านการประเมินและได้รับการติดฉลาก จำนวน 58 หน่วย โดยแบ่งเป็นบ้าน 50 หน่วย และอาคาร 8 หน่วย ซึ่งบ้านและอาคารที่ได้รับการติดฉลากอาคารอนุรักษ์พลังงานนั้นจะมีการเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงที่ช่วยลดการใช้พลังงานภายในบ้านและอาคารลงอย่างเห็นได้ชัด เช่น การติดตั้งฉนวนกันความร้อน เพื่อป้องกันความร้อนเข้าสู่บ้านและอาคาร ทำให้ภายในตัวบ้านและอาคารไม่ร้อน เป็นการช่วยลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น” นายไกรฤทธิ์ กล่าว นายไกรฤทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า มูลค่าในการก่อสร้างบ้านอนุรักษ์พลังงานที่ได้รับฉลากจำนวน 50 หน่วย คิดเป็นมูลค่าการก่อสร้างกว่า 450 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและอุปกรณ์ประหยัดพลังงานมีมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นเพียง 2.22% ของมูลค่าในการก่อสร้าง และในส่วนของอาคารอนุรักษ์พลังงานที่ได้รับฉลากจำนวน 8 หน่วยนั้น คิดเป็นมูลค่าการก่อสร้างอาคารกว่า 15,040 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและอุปกรณ์ประหยัดพลังงานมูลค่ากว่า 379 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นเพียง 2.45% ของมูลค่าในการก่อสร้าง ซึ่งเมื่อเทียบกับผลที่บ้านและอาคารจะประหยัดได้ไม่น้อยกว่า 15% ซึ่งคิดเป็นมูลค่ากว่า 55 ล้านบาทต่อปีนั้น ถือว่าการเลือกใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและอุปกรณ์ประหยัดพลังงานมีความคุ้มค่าเป็นอย่างมาก เมื่อเทียบกับผลประหยัดที่จะได้ในระยะยาว "สำหรับโครงการนี้ในปีถัดไปนั้น พพ. ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมด้านพลังงานจะผลักดันให้ฉลากอาคารอนุรักษ์พลังงาน เป็นเครื่องหมายการันตีสำหรับบ้านและอาคารที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เพื่อให้ประเทศไทยเกิดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอนาคต” นายไกรฤทธิ์ กล่าว ทั้งนี้ นอกจากการจัดพิธีมอบฉลากอาคารอนุรักษ์พลังงานให้แก่เจ้าของบ้านและอาคารที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศของบ้านและอาคารที่ได้รับฉลากอนุรักษ์พลังงานทั้ง 58 หน่วย และนิทรรศการด้านการอนุรักษ์พลังงานจากหน่วยงานต่าง ๆ อีกด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน ผู้ประกอบการบ้าน อาคาร และวัสดุก่อสร้าง สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ภาพความละเอียดสูง โปรดติดต่อ: ที่ปรึกษาโครงการฯ บริษัท ไดเร็คชั่น แพลน จำกัด คุณสุมิดา หรือ คุณขนิษฐา โทร. 0 2247 2339-40 ต่อ 133, 136 มือถือ 08 9484 4788 E-mail : oil@it77.comเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode