กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
3 กค54 เลือกตั้งสส.ทั่วประเทศกาเขตเบอร์เดียวบัญชีรายชื่อกาพรรค

วันที่ 28 มิ.ย. 2554 )
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น
 
3 กค 54 เลือกตั้งสส.ทั่วประเทศ กาเขตเบอร์เดียว บัญชีรายชื่อ กาพรรค นายมนตรี เกียรติกำจร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พุทธศักราช 2554 หำหนดให้มี สส.500 คน มาจากการเลือกตั้ง 2 แบบได้ แก้ สส.แบบแบ่งเขตจำนวน 375 คน และสส.แบบบัญชีรายชื่อ 125 คน ส.ส.แบบแบ่งเขตคือสส.ที่มาจากเขตเลือกตั้งโดยการแบ่งเขตเลือกตั้งประเทศออกเป็น 375 เขตซึ่งจังหวัดไหนจะมีกี่เขตและสส.แบบแบ่งเขตจำนวนเท่าใด เป็นไปตามที่กกต.กำหนดไว้โดยคิดจากการคำนวณจำนวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์ที่ประกาศปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง เฉลี่ยด้วยจำนวน สส. 375 คน เช่นราษฎรทั้งประเทศมีจำนวน 63,878,267 ล้านคน หารด้วย 375 ก็จะได้ค่าเฉลี่ยราษฎร 170,342 คน ต่อ ส.ส. 1 คน หลักการนี้มาจากเหตุผลที่ว่า แต่ละเขตเลือกตั้งควรมีส.ส.จำนวนเท่าเทียวกัน โดยประชานหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงเท่ากัน มีความเสมอภาคกันไม่ว่าจะมีภูมิลำเนาอยู่พื้นที่ใด หรือจะยากดีมีจน เป็นชาวไร่ขาวนาหรือเศรษฐีก็มีสิทธิเท่าเทียมกันในการเลือกตั้งผู้แทน การลงคะแนนเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขตให้ทำเครื่องหมาย X กากบาทเลือกได้เพียงหมายเลขเดียว หรือเบอร์เดียว ดังที่เรียกว่า เขตเดียว-เบอร์เดียว สส.แบบบัญชีรายชื่อ มีจำนวน 125 คน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อคือคือส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งในแบบบัญชีรายชื่อ โดยพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจะทำบัญชีรายชื่อผู้สมัครไว้ เพียงบัญชีเดียวเรียงลำดับไว้ จำนวนไม่เกิน 125 รายชื่อการลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อให้ทำเครื่องหมาย X กากบาทเลือกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเพียงพรรคเดียว ได้เพียงหมายเลขเดียวหรือเบอร์เดียว นั้นก็หมายถึงการผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตัดสินใจเลือกส.ส. แบบบัญชีรายชื่อในสังกัดของพรรค การเมืองที่ชื่นชอบนั่นเอง ส่วนที่ว่าพรรคการเมืองจะได้ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจำนวนเท่าใดก็ขึ้นอยู่กับว่า พรรคนั้นๆ จะได้รับคะแนนจำนวนมากน้อยเท่าใด โดยผู้ที่จะได้รับการเลือกตั้งต้องมาจากบัญชีรายชื่อตามลำดับจนกว่าจะครบจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองได้รับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 043-234923-5 หรือผู้อำนวยการการเลือกตั้ง 089-9462089 ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode