กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญร่วมบริจาคโครงการ ๙ บวร

วันที่ 28 มิ.ย. 2554
 
รองศาสตราจารย์สมบัติ ชิณะวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดให้มีโครงการ ๙ บวร เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ นี้ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการคัดเลือก "๙ บ้าน ๙ วัด ๙ โรงเรียน” ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน แล้วน้อมนำเอาแนวทางพระราชดำริมาใช้ในการพัฒนาชุมชน เช่น บ้านอยู่ดีมีสุข บ้านปลอดยาเสพติด บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสร้างคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรม ทำให้วัดเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม สร้างคนให้มีคุณภาพและจริยธรรมที่ดีงาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนโครงการ ๙ บวร ในครั้งนี้ ได้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อาคารชูชาติ กำภู และสอบถามรายละเอียดที่ งานธุรการ กองธุรการ โทรศัพท์ ๐-๓๔๓๕-๑๘๗๘ (ใบเสร็จรับเงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษี), และบริจาคเงินผ่านธนาคารหรือผ่านตู้เอทีเอ็ม ได้ที่ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากำแพงแสน(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ชื่อบัญชี กองทุนโครงการ ๙ บวร ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ ๗๖๙-๒๓๑๗๖๖-๑ หรือ บมจ.ธนาคารทหารไทย สาขากำแพงแสน ชื่อบัญชี กองทุนโครงการ ๙ บวร ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๓๔๕-๒-๓๑๐๘๘-๕ และ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงแสน ชื่อบัญชี กองทุนโครงการ ๙ บวร ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๗๒๖-๐-๒๓๘๘๒-๘ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่สำคัญยิ่ง และเป็นการน้อมนำเอาแนวพระราชดำริมายึดถือปฏิบัติ รวมทั้งเป็นการ่วมกันแสดงความจงรักภักดี สร้างความรักความสามัคคีให้เกิดในสังคม เกิดการพัฒนาชุมชน และประเทศชาติโดยรวมให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป(สุชาดา พรหมจำรัส/สำนักงานประชาสัมพ ันธ์จังหวัดนครปฐม)เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode