กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
4 พ.ย.57 ชาวปทุมธานีพร้อมใจจัด Big Cleaning Day โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข พิธีเปิด ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9

วันที่ 3 พ.ย. 2557 )
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

4 พ.ย.57 ชาวปทุมธานีพร้อมใจจัด Big Cleaning Day โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข พิธีเปิด  ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 เทศบาลเมืองปทุมธานี

          จังหวัดปทุมธานี กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข ขึ้นพร้อมกันทั้งจังหวัด มีพิธีเปิด ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 เทศบาลเมืองปทุมธานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานพิธี

          นายพรพิทักษ์  แม้นศิริ ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี  เปิดเผยว่า จังหวัดปทุมธานีมีกำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข พร้อมกันทุกภาคส่วนที่จังหวัด ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นไปตามที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่  12  กันยายน 2557  โดยนโยบายที่สำคัญประการหนึ่ง ได้แก่ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ำเสียที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน  โดยให้ความสำคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลำดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดขยะในพื้นที่วิกฤต และได้มีการมอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บริการระดับสูงของทุกกระทรวง และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ประกอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้บูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วน ในการรณรงค์การกำจัดขยะ ลดทิ้งขยะ การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน ถนน สถานที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการกำจัดผักตบชวา และสิ่งปฏิกูลในแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำอื่น ๆ โดยให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามโครงการ "เมืองสวย น้ำใส” 1 ใน 8 กิจกรรมหลักของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และรณรงค์ให้เกิดกระแสการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ กำหนดเป้าหมายในเบื้องต้นที่จะให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา  ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557  ซึ่งกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข”  และกำหนดจัดพิธีเปิดโครงการฯ ในวันอังคารที่  4 พฤศจิกายน 2557  เวลา  15.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 เทศบาลเมืองปทุมธานี ในส่วนของจังหวัดปทุมธานี นายพงศธร  สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมกับกิจกรรม  Big Cleaning Day ในครั้งนี้ โดยทั่วกัน

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode