กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 23 มิ.ย. 2554 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
 
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ด้วย นายสรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เพื่อสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผลให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้สิ้นสุด เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตามมาตรา ๑๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และ ข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ ตำบลดอนกำยาน ตำบลทับตีเหล็ก ตำบลท่าระหัด (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี) และตำบลรั้วใหญ่ (เฉพาะหมู่ที่ ๓, ๔, ๕ และ ๖)
จึงขอเชิญประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตพื้นที่ดังกล่าว ไปใช้สิทธิ์เลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode