กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพัฒนาเครือข่ายโรคที่มีอัตราตายสูงและกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาในพื้นที่

วันที่ 17 ต.ค. 2557 )
 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพัฒนาเครือข่ายโรคที่มีอัตราการตายสูงและกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาในพื้นที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(ส.ปสช.)และกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ประกอบด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ พัฒนาเครือข่ายโรคที่มีอัตราการตายสูงและกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาในพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงการบริการแบบครบวงจร มาตรฐานการรักษาในระดับหน่วยบริการ
                                     วันนี้ (๑๗ ตค ๕๗) เวลา ๑๐.๓๐ น นายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(ส.ปสช.) เปิดการพัฒนาเครือข่ายโรคที่มีอัตราการตายสูงและกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาในพื้นที่ นพ.พิเฎฐ ลีละพันธ์เมธา ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 7 ขอนแก่นกล่าวรายงานว่า 6 กลุ่มโรคประกอบด้วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคกล้ามเนื้อหัวในขาดเลือดเฉียบพลัน โรคมะเร็งเต้านม สตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง ทารกแรกเกิด และการดูแลประคับประคอง ทางกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ประกอบด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ จัดทีมสุขภาพดูแลผู้ป่วย รักษาด้วยหัวใจ หายด้วยเทคโนยีโดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศเชื่อมโยงการบริการแบบครบวงจรตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงตติยภูมิเพื่อให้ผู้ป่วยรับบริการที่มีมาตรฐานทั่วถึง ทันเวลา มีประสิทธิภาพใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่ามาตรฐานการรักษาในระดับหน่วยบริการสนับสนุนโครงการ "เครือข่ายบริการดีเด่น” เพราะในระบบสุขภาพไทย กลุ่มโรคที่มีอัตราตายสูงและกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาในพื้นที่บางกลุ่ม ซึ่งได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง ปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย ปัญหาการบริการจิตเวช และปัญหาการดูแลแบบประคับประคอง ทั้งยังคงพบปัญหาของระบบการส่งต่อบริการ การส่งต่อไปรักษาระดับเหนือกว่า และส่งกลับไปยังหน่วยบริการใกล้บ้าน ทำให้ผู้ป่วยขาดการดูแลรักษาที่ต่อเนื่องและไม่สามารถเข้าถึงบริการที่จำเป็นของแต่ละโรค จึงเป็นที่มาของการพัฒนาเครือข่ายบริการรายโรคเพื่อเชื่อมโยงการบริการให้ครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวดังนั้นตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ สปสช. จึงมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาระบบเครือข่ายบริการกลุ่มโรคที่มีอัตราตายสูง ได้แก่เครือข่ายโรคหัวใจและหลอดเลือด เครือข่ายเคมีบำบัด และเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง เครือข่ายโรคมะเร็งเต้านม สตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง บริการทารกแรกเกิด บริการดูแลประคับประคอง รศ.นายแพทย์ สมศักดิ์ เทียมเก่า คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบุว่าโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมองการรักษาที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เกิดโรคเกิดแล้วต้องรีบเข้าสู่ระบบริการ ทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง ทุกนาทีคือชีวิต เร็วก็รอด ปลอดอัมพาตโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยบริการในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการที่จำเป็นของได้อย่างทั่วถึง ทันเวลา และได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงตติยภูมิ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่อย่างคุ้มค่า และเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาในแต่ละระดับหน่วยบริการ จนกระทั่งปัจจุบัน ปีงบประมาณ 2557 เพื่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เกิดกระบวนการเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สปสช.จึงจัดให้มีการมอบ"รางวัลเครือข่ายบริการดีเด่น ประจำปี 2557
 ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น ๑๗ ตค๕๗เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode