กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐมดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2557

วันที่ 16 ต.ค. 2557 )
 
นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของปะชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้ระบุว่าปัจจุบันมีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ยวันละ 33 ราย เดือนละ 1,000 ราย ปีละ 12,000 ราย ทั้งนี้ในช่วงเทศกาลลอยกระทงของทุกปีจะมีการจัดงาน และจะมาประชาชนเดินทางไปร่วมงานประเพณีกันอย่างคับคั่ง รวมทั้งมีการดื่มสุรา ซึ่งอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ ดังนั้นศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครปฐม จึงได้จัดทำแผนการบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลลอยกระทงจังหวัดนครปฐมปี 2557 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรภาคเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกระดับ โดยมุ่งหวังที่จะทำให้การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นที่จะเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัจจัยเสี่ยงหลักที่จะก่อให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ทั้งจากคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กันไปกับการสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน กลุ่มนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ตลอดจนมุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่มากขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสามารถลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเวลาดังกล่าวได้ สำหรับการจัดทำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลลอยกระทง เพื่อสร้างระบบในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างกลไกการจัดเก็บข้อมูลในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการสร้างแนวทางในการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดความต่อเนื่อง และให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องสามารถบูรณาการแผนงานโครงการ กิจกรรมด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกันในการบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครปฐม ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการสรุปบทเรียนเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาปฏิบัติงานต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode