กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
กองประกันคุณภาพการศึกษา ราชภัฏโคราช พัฒนาบุคลากรด้านงานประกันคุณภาพ จัดอบรมตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ

วันที่ 4 ต.ค. 2557 )
 
เมื่อวันที่ 3-4 ตุลาคม 2557 กองประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จัดอบรมให้ความรู้เรื่องตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 โดยมี รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นเป็นการรับฟังบรรยายเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
ต่อด้วยการบรรยายตัวบ่งชี้ เกณฑ์ และแนวทางการประเมินภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี พรรณวิเชียร รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ การจัดอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรสายสอน และบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจรายละเอียดตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน รวมไปถึงได้ทราบ แนวทางการดำเนินงานของตัวบ่งชี้ พร้อมนำไปพัฒนาการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าอบรมได้สามารถจัดเตรียมเอกสารหลักฐานรองรับการตรวจประเมินคุณภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode