กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราช จัดงานสภาคณาจารย์และข้าราชการพบประชาคม และเชิญชูเกียรติ "คนดีศรีราชภัฏราชสีมา"

วันที่ 30 ก.ย. 2557 )
 
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จัดงานสภาคณาจารย์และข้าราชการพบประชาคม และเชิดชูเกียรติ "คนดีศรีราชภัฏราชสีมา” ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2โดยมี รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ "คนดีศรีราชภัฏราชสีมา” ซึ่งบุคลากรสายสอน ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ และบุคลากรสายสนับสนุน ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ นายสมพงษ์ อินทร์พงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและนายทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จากนั้นเป็นการเสวนาในหัวข้อ จรรยาบรรณ สวัสดิการ และความก้าวหน้าในวิชาชีพ : ทางรอดบุคลากร ทางรอดมหาวิทยาลัย วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ เลขาธิการศูนย์ประสานงาน บุคลากรใ
นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และ ดร.ณัฐปคัลภ์ ยานมโนวิศิษฎ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต่อด้วยการประชาพิจารณ์ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย การจัดงานสภาคณาจารย์และข้าราชการพบประชาคมในครั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนที่ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความประพฤติปฏิบัติตนด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้รับฟังความเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้า สิทธิประโยชน์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จากบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อันเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อมูลสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพต่อไป ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล และนายสมพงษ์ อินทร์พงษ์ ที่ได้นำความรู้ คุณงามความดี ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม สร้างความภาคภูมิใจให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งจะเป็นเสมือนแรงผลักดันให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย สร้างสรรค์ผลงาน มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง และทุ่มเทให้กับมหาวิทยาลัยอย่างเต็มกำลังเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode