กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
โพลล์เผยผลสำรวจความศรัทธาต่อผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

วันที่ 13 ต.ค. 2557 )
 
ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการ สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษาร่วมแถลงผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อภาพลักษณ์ของตำรวจไทยในปัจจุบัน จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,144 คน สามารถสรุปผลได้ดังนี้ ในด้านข้อมูลทางประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 50.96 ขณะที่ร้อยละ 49.04 เป็นเพศชาย กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 31.38 และร้อยละ 25.61 มีอายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 25 ถึง 34 ปี และ 35 ถึง 44 ปีตามลำดับ ขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 34.88 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 30.77 เป็นลูกจ้าง/พนักงานในห้างร้านหรือบริษัทเอกชน รองลงมาร้อยละ 24.91 เป็นข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ สำหรับภาพลักษณ์ที่ดีของตำรวจตามความรู้สึกของกลุ่มตัวอย่าง 3 อันดับแรก ได้แก่ ดูแลความสงบเรียบร้อย/ความปลอดภัยของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 80.24 ต้องทำงานหนักโดยไม่มีวันหยุดพักที่แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 78.06 และเสี่ยงอันตรายในการทำงาน คิดเป็นร้อยละ 75.7 ส่วนภาพลักษณ์ของตำรวจที่ควรต้องปรับปรุงตามความรู้สึกของกลุ่มตัวอย่างสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ รีดไถ/เรียกรับส่วย-สินบนจากประชาชน คิดเป็นร้อยละ 82.43 ตั้งข้อหาโดยไม่เป็นธรรม คิดเป็นร้อยละ 80.33 และไม่รับแจ้งความ/ไม่ให้ความสนใจต่อความเดือดร้อนของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 77.97 แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างมากกว่าสี่ในห้าหรือคิดเป็นร้อยละ 82.69 เชื่อว่าในปัจจุบันยังคงมีตำรวจดีมากกว่าตำรวจไม่ดี เมื่อทราบข่าวเกี่ยวกับตำรวจที่ทำผิดกฎหมายเสียเอง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 29.2 รู้สึกไม่มีความเชื่อถือตำรวจ รองลงมามีความรู้สึกโกรธ/โมโหคิดเป็นร้อยละ 20.8 ขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างประมาณสามในสี่หรือคิดเป็นร้อยละ 75.09 มีความคิดเห็นว่าตำรวจที่กระทำผิดกฎหมายเสียเองควรต้องได้รับโทษมากกว่าคนปกติทั่วไป นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 69.67 ยังคงให้ความเชื่อมั่นต่อตำรวจไทยในปัจจุบันในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 60.49 มีความคิดเห็นว่าการเพิ่มรายได้/สวัสดิการให้กับตำรวจชั้นผู้น้อยจะมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ/กำลังใจในการทำงานได้ ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 28.58 คิดว่าไม่มีส่วนช่วย และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 10.93 ไม่แน่ใจ
 เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode