กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดนครปฐมปล่อยแถวปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน

วันที่ 17 มิ.ย. 2554 )
 
จังหวัดนครปฐมปล่อยแถวปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่หมูบ้าน ชุมชน อำเภอเมืองนครปฐม เพื่อขจัดภัยยาเสพติดให้หมดสิ้นไป (๑๖ มิ.ย.๕๔) ที่บริเวณลานหลวงพ่อศิลาขาว องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชิดพงษ์ ฤทธิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานปล่อยแถวปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่หมูบ้าน ชุมชน อำเภอเมืองนครปฐม โดยมี นายวิศิษฐ์ สิทธิสมบัตินายอำเภอเมืองนครปฐม กล่าวรายงาน สืบเนื่องจากปัญหายาเสพติดยังเป็นปัญหาสังคมระดับที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหา นอกจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายราชการแล้ว ยังต้องได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชน และทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ท ำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดประสบผลสำเร็จ ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลเป็นพื้นที่ค้า และแพร่ระบาดยาเสพติดหนาแน่นมากที่สุดของประเทศ และเป็นจุดที่มีขนาดของยาเสพติดกว่าร้อยละ ๓๕ ของปัญหายาเสพติดทั้งหมดของประเทศ การลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในพื้นที่เหล่านี้ได้มากขึ้นเท่าใดย่อมส่งผลต่อการลดปัญหายาเสพติดในภาพรวมของประเทศได้มากขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้การสนธิกำลังและผนึกกำลังร่วมกันของทุกหน่วยรวมทั้งการบูรณาการยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกันลงสู่พื้นที่จะเป็นมาตรการที่สำคัญที่สุดต่อการยุติการขยายตัวของปัญหายาเสพติด สำหรับอำเภอเมือง เป็นอำเภอหนึ่งใน ๔ อำเภอเป้าหมายของจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นพื้นที่เน้นหนักตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มุ่งเน้นให้ยึดเป้าหมายของการปฏิบัติการ ๕ รั้วป้องกันระยะที่ ๓ ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน ๒๕๕๔ เป็นเป้าหมายสำคัญของกลุ่มพื้นที่จังหวัดปริมณฑล และต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะในหมู่บ้านเป้าหมายเน้นหนักทั้ง ๓๐ หมู่บ้านของอำเภอเมืองนครปฐม ซึ่งการปล่อยแถวกวาดล้างยาเสพติด ถือเป็นอีกหนึ่งในแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพรระบาดของยาเสพติด โดยเน้นการแก้ไขปัญหาหมู่บ้านที่มีความรุนแรงเป็นลำดับแรกก่อน และต้องสร้างมาตรการควบคุมด้วยระบบของชุมชน โดยสร้างความเข้มแข็งให้ได้ด้วยชุมชนเอง(สุชาดา พรหมจำรัส/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม)เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode