กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
กาชาดมอบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนกว่า 2 ล้านบาท

วันที่ 24 ก.ย. 2557 )
 
วันพุธที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นางบุศราวดี เอกชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมกันมอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีในโครงการกาชาดชลบุรีมอบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี นางบุศราวดีเอกชัยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีและเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการออกร้านมัจฉากาชาดในงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ และงานสงกรานต์ ประจำปี 2557 โดยนำเงินรายได้ดังกล่าวมาจัดทำโครงการกาชาดชลบุรีมอบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี รวม 11 อำเภอ 232 ทุน รวมเป็นเงิน 2,078,000 บาท สำหรับการโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่มีฐานะยากจนและมีความประพฤติดี มีความกตัญญูกตเวที ได้รับโอกาสรับทุนการศึกษาของเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี โดยทุนการศึกษาของกาชาดจังหวัดชลบุรี นั้น มีลักษณะเป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง ให้เด็กได้มีโอกาสเรียนจบจนกระทั่งสิ้นสุดในระดับของการศึกษาของต้น เช่น เด็กที่เรียนอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ก็จะได้รับทุนจนเรียนจบชั้นประถมปีที่ 6 หรือ เด็กที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จะได้รับทุนจนจบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นต้น ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจให้กับผู้ปกครอง ตอลดจนเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชน ให้มีกำลังใจในการพัฒนาชีวิตที่ดี เป็นพลังทางสังคมต่อไป นายคมสันเอกชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกล่าวว่าการมอบทุนการศึกษาของการชาดจังหวัดชลบุรีในครั้งนี้เป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ส่งเสริมการศึกษาเพื่อเป็นทุนทางปัญญาให้แก่เยาวชนของชาติและยังเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีโอกาสไม่ทัดเทียมเช่นเดียวกับเด็กอีกกลุ่มหนึ่งเนื่องจากฐานะที่ไม่ค่อยดี พ่อแม่มีรายได้น้อย ไม่เพียงพอต่อภาวะเศรษฐกิจที่สูงขึ้นในปัจจุบัน และยังเป็นการสนับสนุนส่งเสริมจริยธรรม แก่เด็กให้มีความประพฤติดี มีความกตัญญูกตเวที ดังจะเห็นได้จากหลักเกณฑ์ในการพิจารณาของคณะกรรมการในหัวข้อ "เป็นเด็กที่มีความประพฤติดี แต่พ่อแม่มีฐานะไม่ดี” ประกอบกับทุนการศึกษาของเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีมีลักษณะแบบต่อเนื่องถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจให้กับผู้ปกครองได้ระดับหนึ่งรวมทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนให้มีกำลังใจในการพัฒนาชีวิตที่ดี เป็นพลังทางสังคมต่อไป ปริญญา/ข่าว/ภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode