กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย มอบบ้านอาศัยแก่ประชาชนที่มีฐานะยากจน ประจำปี 2554 (โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา)

วันที่ 13 มิ.ย. 2554 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จ.กระบี่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย มอบบ้านอาศัยแก่ประชาชนที่มีฐานะยากจน ประจำปี 2554 (โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา)

เวลา 09.00 น. วันที่ 9 มิถุนายน 2554 นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน โครงการสงเคราะห์ด้านที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนที่มีฐานะยากจน ประจำปี 2554 (โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา) ณ บ้าน นางหลงเสี๊ย เล็กกุล บ้านเลขที่ 9849 หมู่ที่ 3 บ้านคลองจิหลาด ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีนายสนทยา เล็กกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวรายงาน
นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2554 กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ ทรงนำการพัฒนาในด้านต่าง ๆ มาสู่ประชาชนให้มีความเป็นอยู่อย่างมีความสุข ทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งในด้านการประกอบอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งรัฐบาลได้นำพระราชกรณียกิจดังกล่าวมากำหนดเป็นนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางสังคม และกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนได้กำหนดเป็นเป็นนโยบายสำคัญ ในการปฏิบัติราชการ ในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ได้พิจารณาดำเนินการ โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา ประจำปี 2554 โดยการคัดเลือกประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ หรือ ผู้ยากจน ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างมั่นคง ด้วยกระบวนการประชาคมท้องถิ่น ในการเข้าร่วมโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่ผ่านการเสนอชื่อ จากกระบวนการประชาคมท้องถิ่น ทั้ง ๗ หมู่บ้าน โดยซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ หรือผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัยมั่นคง จำนวน 10 ครัวเรือน ได้แก่
1. นางปิ้ม ณ นคร บ้านเลขที่ 56 หมู่ที่ 1 ตำบลไสไทย
2. นายแดง นวลจันทร์ บ้านเลขที่ 60 หมู่ที่ 1 ตำบลไสไทย
3 .นางมะลิ กิ่งเล็ก บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย
4. นายดนหร่าหมาน หลีช้างใต้ บ้านเลขที่ 182 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย
5. นางสาวปราณี สาระวารี บ้านเลขที่ 55/3 หมู่ที่ 3 ตำบลไสไทย
6. นางสุรี เพชรกอ บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 4 ตำบลไสไทย
7. นายหมาดส้าแล้ ช่างเรือ บ้านเลขที่ 44/1 หมู่ที่ 5 ตำบลไสไทย
8. นางชิง เครือบุตร บ้านเลขที่ 68 หมู่ที่ 6 ตำบลไสไทย
9. นางสาววรรณี หง้ากุล บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย
10. นางฉลวย ผลนุ่น บ้านเลขที่ 55/3 หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย
โดยบ้านที่ก่อสร้างให้เป็นบ้าน ขนาด 5 x 8 เมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode