กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
งานมหกรรมจัดหางานเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

วันที่ 13 มิ.ย. 2554 )
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น
 
จังหวัดขอนแก่นจัดการแถลงข่าวงานมหกรรมจัดหางานขอนแก่น เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาและการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ในวันนี้ ( ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔) เวลา ๑๐.๐๐ น ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นชั้น ๒ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายพยัต ชาญประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานจัดการแถลงข่าวงานมหกรรมจัดหางานขอนแก่น เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาและการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นายเรืองยศ ตีวกุล จัดหางานจังหวัดขอนแก่น นางภัทรานิษฐ์ ประจันนวล ผู้ช่วยจ่าจังหวัดขอนแก่น นางประภาพร บรรยงค์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินรายการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ ให้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา รวมทั้งผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรที่มีอายุไม่เกิน ๑๕ ปี เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานระดับล่างและให้แรงงานต่างด้าวหลบหนี คาดว่าจะมีประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐-๒,๐๐๐,๐๐๐ คนเข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกต้องและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งสามารถดำเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวได้พร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ ๑๕มิถุนายน- ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นายจ้างแรงงานต่างด้าวจังหวัดขอนแก่นที่มีแรงงานประมาณ ๒,๐๐๐ คน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับที่ปกครองจังหวัดขอนแก่นและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นร่วมกันดำเนินการในรูปแบบศูนย์บริการแบบเบร็ดเสร็จ(one Stop Service ) ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเลขที่ ๔๙๐ หมูที่ ๖ ถนนมะลิวรรณ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๐-๔๓๓๓-๓๒๐๔ขั้นตอนดำเนินการนายจ่งต้องยื่นคำร้องขอจ้างคนต่างด้าว(แบบ ท.ต.๑ ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงาน ยื่นคำร้องขอจัดทำทะเบียนประวัติคนต่างด้าว ขอนัดตรวจสุขภาพและทำประกันสุขภาพโดยเสียค่าตรวจสุขภาพ ๖๐๐ บาทและประกันสุขภาพ ๑,๓๐๐ บาทรวม ๑,๙๐๐ บาท ยื่นคำขออนุญาตทำงานตามแบบ ตท.๘) พร้อมชำระค่าธรรมเนียม ๑๐๐ บาทค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานปีละ ๘๐๐-๑,๐๐๐ บาท และในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ สำนักงานจังหวัดขอนแก่นขอเชิญร่วมงานมหกรรมจัดหางานขอนแก่น เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ มีตำแหน่งงานว่างกว่า ๑๐,๐๐๐ อัตรา ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ข่าว ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode