กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
กยศ.เสริมนโยบายรัฐกระตุ้นเด็กเรียนอาชีวะ

วันที่ 10 มิ.ย. 2554 )
 
คณะกรรมการ กยศ.มีมติเพิ่มค่าครองชีพให้แก่นักเรียนระดับ ปวช. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหันมาเรียนสายอาชีพมากขึ้น และยังเพิ่มเพดานการกู้ยืมระดับอุดมศึกษาบางสาขาวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการศึกษาจริง นายอารีย์พงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ได้เห็นชอบในมาตรการสนับสนุนใมห้ผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เลือกเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพมากขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้เนื่องจากตลาดแรงงานมีความต้องการแรงงานที่จบการศึกษาในสายอาชีพเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะสาขาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา และสายพาณิชยกรรม สาขาบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะกรมการกองทุนฯ จึงได้มีมติเพิ่มค่าครองชีพให้กับผู้เรียน ปวช.สายดังกล่าวเป็นเดือนละ ๒,๒๐๐ บาท เพื่อช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายที่รอบครัวของผู้เรียนต้องแบกรับ เนื่องจากการเรียนวิชาชีพสายช่างจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานฝึกงานเพิ่มเติมจากผู้ที่เรียนสายพาณิชยกรรม ทั้งนี้ขั้นตอนในการปฏิบัติจะได้นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนที่จะประกาศเป็นการทั่วไป จึงขอแจ้งข่าวให้ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อที่จะได้ตัดสินใจเลือกเรียนในสาขาที่กองทุนฯ สนับสนุนการกู้ยืม ทั้งนี้นักศึกษาควรใช้ดุลยพินิจเลือกเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนดี แต่ไม่ควรเลือกเรียนในสถานศึกษาที่มีการชักจูงให้มาเรียนโดยอ้างว่าจะสามารถกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ หากมีปัญหาข้อสงสัยประการใด ขอให้ติดต่อศูนย์สายใจกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๖๑๐๔๘๘๘ ในวันเวลาราชการ หรือ เว็ปไซต์ของกองทุนฯ http://www.studentloan.or.th/เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode