กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
พมจ.นครปฐมแจ้งข่าวเตือนภัยทางสังคม

วันที่ 10 มิ.ย. 2554 )
 
นายจีรศักดิ์ ศรีพรหมมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จากกระแส "สงกรานต์ เปลือยอก” ทำให้มีเสียงวิพากวิจารณ์จำนวนมากทั้งในอินเตอร์เน็ตและจากสื่อต่างๆ สะท้อนให้เห็นการผสมปนเปกวันของค่านิยมเรื่องเพศ + การให้ค่ากับความกล้าแสดงออกและความพอใจของบุคคลเป็นเหตุให้มีการแสดงออกในรูปแบบที่ผิดกับวัฒนธรรมไทย สาเหตุอาจมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ผู้หญิงไทยมีโลกทรรศน์กว้างขึ้น เปิดตัวสู่โลกมากขึ้น มีความต้องการอยากเด่นอยากดัง เป็นที่สนใจของคนรอบข้าง รวมทั้งการเผยแพร่ของสื่อด้านลบต่างๆ เป็นต้น จากข้อมูลตัวบ่งชี้สภาวการณ์เด็กและเยาวชน (Child watch) ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒ ในจังหวัดนครปฐม พบว่า ร้อยละของเด็กที่ดูสื่อโป๊เป็นครั้งคราวถึงประจำ(ประถม/มัธยมต้น/มัธยมปลาย/อาชีวะ/อุดมศึกษา เท่ากับ ๕.๒๘/๑๕.๔๑/๑๙.๙๒/๒๕.๙๕/๒๕.๘๑) อันเป็นผลมาจากเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่มีการพัฒนาให้สามารถเข้าถึงกลุ่มต่างๆ ได้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น หากเด็กและเยาวชนไม่สามารถตัดสินได้ว่าสื่อที่รับมาเป็นสื่อ สร้างสรรค์ หรือ ทำลาย รวมทั้งไม่มีผู้ให้คำแนะนำในการรับสื่อ อาจทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบในทางที่ผิดได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมด้านอื่นๆ ตามมา และจากสถิติกรมคุมประพฤติในปี ๒๕๕๓ พบว่า มีคดีรับใหม่ที่ผู้กระทำเป็นเด็กและเยาวชนถึงร้อยละ ๑๓.๗๗ และสถิติจากศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐ พบว่า มีปัญหาความประพฤติไม่เหมาะสมของวัยรุ่นมากที่สุด ถึง ๙๕๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓๔ ของปัญหาเด็กและเยาวชนอื่นๆ ทั้งหมด จำนวน ๔,๒๗๔ ราย จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร จึงมีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาหลายแห่ง ทำให้มีเด็กและเยาวชนที่มาจากต่างจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงมาอาศัยอยู่ในหอพักเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นผู้ประกอบการหอพักจึงควรดูแลเอาใจใส่มิให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, การติดยาเสพติด, การติดเกมส์, การอยู่ด้วยกันระหว่างหญิงชาย เป็นต้น รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ และ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ ในระยะ ๕ ปี ที่ผ่านมา จำนวนประชากรของไทยในกลุ่มเด็กและเยาวชนลดลง แต่มีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น หากเด็กและเยาวชนไม่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพจะส่งผลต่อสังคมไทยในอนาคตเป็นอย่างมาก ดังนั้นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และเห็นว่า หน่วยงานทั้งภาครัฐ/เอกชน โรงเรียน สถาบันการศึกษา ชุมชน และสถาบันครอบครัวจำเป็นต้องร่วมกันเฝ้าดูแลและให้คำแนะนำปรึกษาอย่างใกล้ชิด รวมทั้งสื่อต่างๆ ควรมีการเผยแพร่อย่างสร้างสรรค์ หากพบเบาะแสที่เกี่ยวข้องโปรดแจ้งศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode