กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ยอดจดทะเบียนธุรกิจในจังหวัดนครปฐม ตั้งใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐ เลิกลดลงร้อยละ ๘๐.๕๕

วันที่ 10 มิ.ย. 2554 )
 
นายยงยุทธ รักซ้อน หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า การจดทะเบียนธุรกิจในเดือนเมษายน ๒๕๕๔ มีผู้ประกอบธุรกิจขอจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ของจังหวัดนครปฐม จำนวน ๘๐ ราย แบ่งเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๔๒ ราย บริษัทจำกัด ๓๘ ราย เงินทุนจดทะเบียนรวม ๓๐๕.๓๖ ล้านบาท เปรียบเทียบกับเดือน มีนาคม ที่ผ่านมา ลดลง ๔ ราย หรือร้อยละ ๔.๗๖ และเมื่อเปรียบเทียบการจดทะเบียนตั้งใหม่ช่วงเดือน เมษายน ๒๕๕๔ กับเดือนเดียวกันของปี ๒๕๕๓ เพิ่มขึ้น ๔๐ ราย หรือ ร้อยละ ๑๐๐ ประเภทธุรกิจที่มีจำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งทั้งหมด คือ ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง จำนวน ๔๙ ราย, ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต จำนวน ๑๔ ราย, ธุรกิจบริการ จำนวน ๑๐ ราย และธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จำนวน ๗ ราย สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกประกอบธุรกิจ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๔ ในจังหวัดนครปฐม มีจำนวน ๗ ราย เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จำนวน ๓ ราย บริษัทจำกัด ๔ ราย โดยมีเงินทุนจดทะเบียนรวม ๗.๘๐ ล้านบาท เปรียบเทียบกับเดือน มีนาคม ที่ผ่านมามีจำนวนลดลง ๖ ราย หรือร้อยละ ๔๖.๑๕ และเมื่อเปรียบเทียบการจดทะเบียนเลิกในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๔ กับเดือนเดียวกันของปี ๒๕๕๓ มีจำนวนลดลง ๒๙ ราย หรือร้อยละ ๘๐.๕๕ ส่วนประเภทธุรกิจที่มีจำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนเลิกทั้งหมดคือ ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง จำนวน ๓ ราย, ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต จำนวน ๒ ราย, ธุรกิจบริการ จำนวน ๑ ราย และธุรกิจก่อสร้าง จำนวน ๑ ราย อนึ่ง จำนวนนิติบุคคลคงเหลืออยู่สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ มีจำนวน ๗,๓๑๑ ราย ประกอบด้วยนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ๔,๖๘๒ ราย บริษัทมหาชนจำกัด ๗ ราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๒,๕๙๖ ราย และห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ๒๖ รายเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode