กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
โครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่ 9 มิ.ย. 2554 )
 
เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา โครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนา จังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4/2554 ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน หน่วยที่ 13 (สวนห้อม) อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ มีการขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและ วัตถุประสงค์ของโครงการ จึงจัดให้มีการประชุมครั้งที่ 4 เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ จัดตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา และการศึกษาประเด็นปัญหาใน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร น้อยน้ำใส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร หงส์พันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ ดร.บุษราคัม ป้อมทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนตรนภา รัตนโพธานันท์ อาจารย์สิริสุดา ฐานะปัตโต นายยุทธนา ต่อสกุล นางสาวชณุตพร พิทยากูล นายอาทิตย์ มาตนอก และหน่วยงานภาคีภายนอกได้แก่ นายสมชาย ตั้งใจ และนายพัฒนพงศ์ โพธิ์ภักดี จากกรมป่าไม้ โดยมีผลสรุปการร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังนี้ 1. ได้แผนพัฒนาโครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา 2. จัดให้มีโครงการเร่งด่วน ประกอบด้วย 6 โครงการ คือ โครงการจัดทำข้อมูล จังหวัดนครราชสีมา การสร้างเครือข่ายนักวิจัยท้องถิ่น จัดทำโครงการเว็บไซด์ จัดทำชุมชนต้นแบบ/แหล่งเรียนรู้ ศึกษาและพัฒนา ในการนี้ คณะผู้เข้าร่วมประชุมมีความเห็นว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้สามารถนำแนวคิดมาเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพ งานของศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา และต่อยอดการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้ โครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา ขอขอบคุณ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้ ส่งผลให้การทำงานในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี พร้อมขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมและให้ข้อคิดเห็นกับศูนย์ฯ ในลำดับต่อไป ผู้ประสานงานศูนย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนตรนภา 08-6869-2779 คุณอาทิตย์ 08-2145-6362 และคุณชณุตพร 08-4410-9565เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode