กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
รอง ผวจ.กระบี่ มอบเช็คเงินสดให้ชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยด้านปศุสัตว์ 5 ราย รวมมูลค่า 12,440 บาท

วันที่ 8 มิ.ย. 2554 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จ.กระบี่
 
รอง ผวจ.กระบี่ มอบเช็คเงินสดให้ชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยด้านปศุสัตว์ 5 ราย รวมมูลค่า 12,440 บาท เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 นายสมาน แสงสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการมอบเช็คเงินสดให้ชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยด้านปศุสัตว์ 5 ราย รวมมูลค่า 12,440 บาท ณ.ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่โดยมีนายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน นาย สมาน แสงสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดภัยพิบัติอุทกภัย และดินโคลนถล่ม เมื่อวันที่ 24 – 29 มีนาคม 2554 ทำให้เกิดผลกระทบและความเสียหายในด้านปศุสัตว์ มีสัตว์เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น จำนวน 218,659 ตัว แบ่งเป็น 1. โค จำนวน 9,337 ตัว 2. กระบือ จำนวน 495 ตัว 3. สุกร จำนวน 5,023 ตัว 4. เป็ด จำนวน 11,662 ตัว 5. ไก่ จำนวน 186,079 ตัว 6. แพะ จำนวน 2,563 ตัว 7. นกกระทา จำนวน 3,500 ตัว การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า จะดำเนินการให้การช่วยเหลือหลังจากน้ำลดแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2554 ถึง วันที่ 12 เมษายน 2554 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์ประเภทหญ้าแห้ง และอาคารสำเร็จรูป เช่น อาหารแพะ อาหารโค อาหารไก่ เป็นต้น รวมถึงรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยด้วย ทั้งนี้ ได้ให้บริการในพื้นที่ 4 อำเภอ 5 ตำบล 11 หมู่บ้าน เกษตรกร 327 ราย นาย สมาน แสงสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำลดเป็นการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับความเสียหายจากสัตว์ตายหรือสูญหายจากภัยพิบัติอุทกภัย ซึ่งจะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมปศุสัตว์แล้วเท่านั้น โดยใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 และมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 4 เมษายน 2554 เรื่อง ขอสนับสนุนงบกลางเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ปี 2554 โดยมีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย รวม 60 หมู่บ้าน 32 ตำบล 8 อำเภอ เกษตรกร 224 ราย รวมมูลค่าการช่วยเหลือทั้งสิ้น 197,280 บาทเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode