กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กรมประชาสัมพันธ์ >> รัฐบาลไทย >> ยาเสพติด
สาธารณสุขชลบุรี จัดพิธีมอบโล่ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 28 ส.ค. 2557 )
 
วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จัดพิธีมอบโล่รางวัลการประกวด Best practice แผนงานที่ 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดโดยชุมชน จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายวุฒิไกร ศักดิ์สุรกานต์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามคำสั่งคระรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 41 ข้อ3 ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาโดยทันที และติดตามดูแล ให้ความช่วยเหลือผู้ป่านการบำบัด ให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตให้ตามปกติ ทั้งในด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพ โดยประสานงานกับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคประชาชน และองค์กรชุมชนได้ เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีนโยบายและเน้นความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกองค์กร เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรชุมชน อาสาสมัครคุมประพฤติ หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เป็นผู้ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ให้เป็นพลังแผ่นดินในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่ การนำ ผู้เสพเข้าสู่ระบบบำบัด โดยกระบวนการชุมชน การดูแลครอบครัวสังคมระหว่างบำบัด การติดตามช่วยเหลือฟื้นฟูให้ผู้เสพและผู้ติดอยู่ในชุมชนได้อย่างปกติ และให้โอกาสกลุ่มผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด โดยมีกิจกรรมให้ความช่วยเหลือ ด้านอาชีพ ด้านการฝึกทักษะอาชีพ ด้านการศึกษา ด้านแหล่งเงินทุน และด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งการหารูปแบบการดำเนินการ บูรณาการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดโยเครือข่ายชุมชน ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดทุกอำเภอได้ร่วมกันดำเนินการ มาอย่างต่อเนื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการติดตามช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดในชุมชน เพื่อหารูปแบบการดำเนินการบูรณาการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติด ที่ดำเนินการได้ดี เป็นต้นแบบ นอกจากนี้ได้จัดการประกวด Best practice แผนงานที่ 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดโดยชุมชน จังหวัดชลบุรี ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดแบบครบวงจรของภาคประชาชน องค์กรชุมชน ซึ่งผลการคัดเลือกชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปีงบประมาณ2557 จำนวน 3 รางวัล ดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ชุมชน บ้านยางงาม หมู่ที่ 3 อำเภอสัตหีบ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชุมชน เทศบาลตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี และรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชน หมู่ที่3 ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง ปริญญา/ข่าว/ภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode