กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กิจกรรมบริการวิชาการเรื่องจริยธรรมเพื่อการบริการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทส

วันที่ 7 มิ.ย. 2554 )
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
การจัดกิจกรรมบริการวิชาการและปาฐกถาพิเศษเรื่องจริยธรรมเพื่อการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นการจัดกิจกรรมบริการวิชาการและปาฐกถาพิเศษเรื่องจริยธรรมเพื่อการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันนี้(๗ มิถุนายน ๒๕๕๔) เวลา ๐๙.๐๐ น ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยการปกครอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายอนันต์ เจ่าสกุล ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดโครงการจัดกิจกรรมบริการวิชาการและปาฐกถาพิเศษเรื่องจริยธรรมเพื่อการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบริการวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้บุคลากรและนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ผู้สนใจจากหน่วยงาน องค์กรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลและศักยภาพในการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและเสริมสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรผู้ ปฏิบัติงาน ซึ่งตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ -๒๕๕๖ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและการบริการภาครัฐ( E- Governance) ให้สามารถตอบสนองต่อการให้บริการที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส เป็นธรรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบการสถาปนา ๒๕ ปี กิจกรรมในวันนี้มีการการบรรยายเรื่องการใช้โอเพ้นซอร์สอย่างไร โดยนายเทพพิทักษ์ การุณบุญญานันท์ เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศฟรีที่น่าสนใจโดย ผศ.ดร.กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว และในช่วงบ่ายการประยุกต์ใช้ Mobile กับสารสนเทศ และองค์ปาฐกเรื่องจริยธรรมเพื่อการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทส โดยพระธรรมโกศาจารย์ (ศาสตราจารย์พิเศษ ประยูร ธมมจิตโต) อธิการบดีมหาวิทยาลยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใช้เวลา๑ วันมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐๐ คน ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode