กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก จัดสัมมนา บทบาทหน้าที่ภารกิจ ก.ธ.จ. ประโยชน์ต่อสังคม

วันที่ 27 ส.ค. 2557 )
บำรุง เนียมนาค/ส.ปชส.ตาก
 
             สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก จัดสัมมนาบทบาทหน้าที่ภารกิจ ก.ธ.จ.จังหวัดตาก เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก
             นายบำรุง เนียมนาค รักษาราชการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก เปิดเผยว่า ตามที่กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดสรรงบประมาณและมอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแต่ละจังหวัดดำเนินการ จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่บทบาทหน้าที่ของ ก.ธ.จ.ให้ประชาชนได้รับรู้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก จึงได้จัดดำเนินการจัดกิจกรรมโดยจัดสัมมนาขึ้น ในหัวข้อ"บทบาทหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ประโยชน์ต่อสังคม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ตลอดจนผลการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ตามระเบียบฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) ตลอดจนสื่อมวลชน ให้เกิดการรับรู้ ตระหนักถึงความสำคัญ รวมทั้งให้การยอมรับในบทบาท หน้าที่และให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ.และเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานตามภารกิจและบทบาทหน้าที่ของ ก.ธ.จ.บรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ ที่กำหนดให้ ก.ธ.จ. เป็นองค์กรตรวจสอบภาคประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งได้รับเกียรติจาก ก.ธ.จ.จังหวัดตาก มาเป็นวิทยากรให้ความรู้
 
 
 
 
                         ----------------------------------------------เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode