กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราชพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรและนักศึกษา เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ 20 ส.ค. 2557 )
 
กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร กิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา บุคลากรสายสอน และสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 20สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสันติเวศน์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับนักศึกษาผู้ผ่านการอบรม ในหลักสูตร NRRU Yong Ambassador 2014 จำนวน 80 คน และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งการอบรมในครั้งนี้นักศึกษาได้เข้าค่ายภาษาอังกฤษเป็นเวลา 3 วัน และมีการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น เพื่อให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง จากนั้นในเวลา 15.00 น. ได้มีพิธีมอบประกาศ ให้กับ บุคลากรสายสอน และสายสนับสนุน ที่ผ่านการอบรมในโครงการอบรมภาษาอังกฤษ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและได้กล่าวถึงผลสำเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาของบุคลากร โดยการอบรมครั้งนี้ ได้มีการอบรมภาษาอังกฤษใน 3 ระยะ ตั้งแต่ การจัดค่ายภาษาอังกฤษ ที่ได้นำชาวต่างชาติเจ้าของภาษามาให้ความรู้ถ่ายทอดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง จากนั้นในระยะที่ 2 เป็นการเรียนรู้ในห้องเรียนตามบทเรียนเป็นเวลา 80 ชั่วโมง สุดท้ายในระยะที่ 3เป็นการเรียนรู้ในต่างประเทศ ซึ่งมีการเข้าอบรมทักษะภาษาอังกฤษที่ Universiti Putra Malaysia สหพันธรัฐมาเลเซีย โดยมีบุคลากรสายสอนผ่านการอบรม จำนวน 18 คน และบุคลากรสายสนับสนุนที่ผ่านการอบรม จำนวน 22 คน ซึ่งถือได้ว่าจากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้สนับสนุนให้มีโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา และบุคลากร ทำให้นักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเกิดการพัฒนาศักยภาพทางการสื่อสารภาษาต่างประเทศเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode