กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
การมอบทุนการศึกษาในวันอดีตเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์

วันที่ 22 ส.ค. 2557 )
 
นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า เนื่องด้วยวัดพระปฐมเจดีย์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิด "ราชวรมหาวิหาร” เป็นวัดที่มีความสำคัญแห่งหนึ่ง เป็นที่ตั้งขององค์พระปฐมเจดีย์ ซึ่งเป็นพระเจดีย์โบราณบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชศรัทธา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำการปฏิสังขรณ์ขึ้นเป็นพระมหาเจดีย์ที่สูงใหญ่ ดังที่ปรากฏในปัจจุบัน มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ คือพระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ ซึ่งเป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้มีการตั้งกองทุนองค์พระปฐมเจดีย์ การก่อตั้งขึ้นโดยความริเริ่มของ พระเดชพระคุณพระเทพโสภณ(กมล โกวิโท) อดีตเจ้าคณะภาค 14 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ต่อมาได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็น พระธรรมราชานุวัตร) เป็นประธานกรรมการกองทุนองค์ปฐม โดยความกรุณาของพระเดชพระคุณพระธรรมสิริชัย(ชิต ชิตวิปุโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ปี 2521 ได้มีมติให้จัดตั้งทุนนิธิ เรียกชื่อว่า "กองทุนองค์พระปฐมเจดีย์” โดยมีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อเป็นทุนทรัพย์สำหรับบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์ 2)เพื่อส่งเสริมการศึกษาโดยจัดเป็นทุนการศึกษา มอบให้พระภิกษุ สามเณร และนักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดโอกาส และ 3)เพื่อบำรุงสาธารณะกุศลอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร ซึ่งในปีที่ผ่านมาวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร กำหนดจัดมอบทุนการศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก และส่วนที่สอง คือทุนพิเศษของวัด โดยมีทุน จำนวนทั้งสิ้นรวม 3,213 ทุน เป็นเงิน11,232,400.- บาท(สิบเอ็ดล้านสองแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) สำหรับในปี 2557 นี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับทุนในวันอดีตเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ซึ่งกำหนดมอบในวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณมณฑลพิธีวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร และจะมอบในวันเปิดงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,161 ทุน เป็นเงิน 2,318,700.-บาท(สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) สำหรับในส่วนทุนพิเศษ ซึ่งพระเดชพระคุณธรรมปริยัติเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ จะเมตตาให้การสนับสนุน ซึ่งในแต่ละปีไม่น้องกว่า 10,000,000.- บาท(สิบล้านบาทถ้วน)เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode