กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดนนทบุรี (One Stop Service Nonthaburi) แรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้นเกินกำลังรองรับในแต่ละวัน

วันที่ 25 ส.ค. 2557 )
 

ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดนนทบุรี (One Stop Service Nonthaburi) แรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้นเกินกำลังรองรับในแต่ละวัน เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่  4 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 3  ตุลาคม 2557

           

          นางพิไรสรร จินดาสวัสดิ์  จัดหางานจังหวัดนนทบุรี เ   ปิดเผยว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีประกาศฉบับที่ 117/2557 ลงวันที่ 21 กรกฏาคม 2557 ให้จังหวัดนนทบุรีจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  เพื่อทำหน้าที่ในการออกใบอนุญาตทำงานชั่วคราว ให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ยังไม่เคยมีใบอนุญาตทำงาน จังหวัดนนทบุรีจึงได้จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ณ อาคารเทศบาลนครนนทบุรี(หลังเก่า) ถนนรัตนาธิเบศร์ ตั้งอยู่ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2557  ในวัน เวลา ราชการ สามารถผลิตใบอนุญาตทำงานได้วันละ 500 ถึง 600 ใบ ในและวันเท่านั้น โดยผู้ที่ยื่นขอใบอนุญาต ต้องมีเอกสารประกอบดังนี้

1.กรณีบุคคลธรรมดา เอกสารที่ต้องเตรียม ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง สำเนาทะเบียน

บ้านนายจ้างในเขตจังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด

                2.กรณีนิติบุคคล เอกสารที่ต้องเตรียม ได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เลขที่บ้านในการจดทะเบียนนิติบุคคล (ต้องอยู่ในจังหวัดนนทบุรีเท่านั้น) 1 ชุด

                3.กรณีที่นายจ้างไม่มีเลขที่บ้านในจังหวัดนนทบุรี และมีการใช้เลขที่บ้านของบุคคลอื่นที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรี ให้แนบหนังสือมอบอำนาจตามแบบที่กำหนด และสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบ้านและผู้รับมอบอำนาจ

                 4.ค่าธรรมเนียม ได้แก่ ค่าใบอนุญาตทำงาน 1 ปี 900 บาท, ค่าทำทะเบียนประวัติ (ทร.38/1) 80 บาท, ค่าตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ 2,100 บาท

                สำหรับแรงงานต่างด้าวที่มาขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่ 4 – 22 สิงหาคม 2557 นายจ้างจดทะเบียนทั้งหมด 1,329 คน, แรงงานต่างด้าวทั้งหมด 7,853 คน มีผู้ติดตาม 256 คน เป็นชาวเมียนม่าร์ 1,871 คน ผู้ติดตาม 41 คน,กัมพูชา 4,221 คน ผู้ติดตาม 193 คน และ ลาว 1,485 คน ผู้ติดตาม 42 คน รวมค่าธรรมเนียมสะสม 6,819,300.-บาท (หกล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

                สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี หลังเก่า ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 02 580 9276, 02 580 8654, 086-084 9724 หรือดาวโหลดเอกสารได้ที่ www.nonthaburi.go.th

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

นางสาวอรุณี  กาญจนสาลักษณ์   ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี

ข่าวโดย: นางจิตธิมา  รัตนสุนทร
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode