กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ม.ราชภัฏโคราช จัดแถลงข่าวโครงการยกระดับผู้ประกอบการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด

วันที่ 21 ส.ค. 2557 )
 
เมื่อเร็วๆนี้ กองกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดแถลงข่าว โครงการยกระดับผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ แบบบูรณาการ OTOP PLUS ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ณ ห้องสุรนารี B โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส จังหวัดนครราชสีมาโดยมี ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นผู้ให้ถ้อยแถลงเกี่ยวกับการจัดโครงการ จากนั้น นายไพรัตน์ บุญธรรม ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานและบริหารโครงการ สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ยกระดับผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ แบบบูรณาการOTOP PLUS ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด แล้วจึงเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง การเสริมสร้างความปรองดองและการปฏิรูปประเทศไทย โดย ผู้แทนจากศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนายการรักษาความมั่นคงภายใน กองทัพภาคที่ 2 การจัดแถลงข่าวโครงการยกระดับผู้ประกอบการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 4-5 ดาว โดยใช้เอกลักษณ์ท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์
และบริการ สร้างจิตสำนึกความเป็นผู้ประกอบการบนพื้นฐานความรู้ การคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดในการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมผลิตภัณฑ์OTOPซึ่งโครงการดังกล่าวอาศัยความร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายศูนย์บ่มเพราะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน และการพัฒนาการสู่การปฏิบัติจริงกับชุมชน ตลอดจนการสร้างโอกาสการมีงานทำในชุมชนต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode