กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สมุทรปราการเปิดขึ้นทะเบียนใหม่ให้แก่แรงงานต่างด้าว

วันที่ 3 มิ.ย. 2554 )
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ
 
สมุทรปราการเปิดขึ้นทะเบียนใหม่ให้แก่แรงงานต่างด้าว
 
          สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ เปิดขึ้นทะเบียนใหม่ให้แก่แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ที่ประสงค์จะทำงานต่อในประเทศไทย นางชญาภา ประเสริฐอัมพร จัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 เห็นชอบมาตรการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ลักลอบทำงานอยู่ในประเทศไทย ซึ่งมีผู้ประสงค์จะจ้างงานรวมทั้งผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรอายุไม่เกิน 15 ปี หากนายจ้างมีความประสงค์จะจ้างงาน สามารถติดต่อขอรับแบบคำร้องขอจ้างคนต่างด้าว และแบบคำร้องขอจดทะเบียนประวัติคนต่างด้าว (แบบ ทต.1) ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ หรือสำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น พร้อมทั้งกรอกข้อมูลและยื่นคำร้องขอจ้างคนต่างด้าวกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 โดยนำเอกสารดังนี้มายื่นพร้อมคำร้อง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) ,สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน) (กรณีเป็นนิติบุคคล) ,แบบ ตท.1 ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด
          สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวได้ทราบโดยทั่วกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 2383 7471-3 ต่อ 12-14 /เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode