กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ขอนแก่นจัดกิจกรรมวันรณรงค์การค้ามนุษย์

วันที่ 2 มิ.ย. 2554 )
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 
วันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นโดยสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นจะดำเนินการจัดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดขอนแก่นโดยสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นจะดำเนินการจัดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ เสนอให้วันที่ ๕ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ จากสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาการค้ามนุษย์เป็นปรากฏการณ์สังคมที่เกี่ยวพันกับปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง เป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ อีกทั้งยังเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นการค้ามนุษย์เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย อีกทั้งประเทศไทยเป็นทั้งประเทศต้นทางที่มีการแสวงประโยชน์จากการค้าประเวณีของหญิงไทยในต่างประเทศ เป็นประเทศทางผ่านและประเทศปลายทางของหญิงและเด็กต่างชาติในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งถูกนำมาแสวงหาประโยชน์จากการค้ามนุษย์ในรูปแบบต่าง ๆ. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์มาอย่างต่อเนื่องตามนโยบายและแผนระดับชาติ และในคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เรื่อง นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม สร้างหลักประกันความมั่นคงและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ให้เด็ก สตรี คนพิการที่ด้อยโอกาส โดยจะขจัดขบวนการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป ดังนั้น เพื่อเป็นการรณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ให้สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อให้เกิดความตระหนักในปัญหาและเป็นการเฝ้าระวังบุตรหลานสมาชิกในครอบครัว สังคม ให้รู้เท่าทันและเอาตัวรอดจากการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เห็นสมควรกำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์โดยจังหวัดขอนแก่นกำหนดจัดงานขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐-๑๖.๐๐ น ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ตำรวจภูธรภาค ๔ (ตรงข้ามองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ) โดยในเวลา ๑๓.๐๐ น มีการเสนา ร่วมใจต้านภัยการค้ามนุษย์ มอบใบประกาศสถานบริการ/สถานประกอบการที่ไม่สนับสนุนการค้ามนุษย์ มอบใบประกาศให้กับผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานและพิธีประกาศเจตนารมณ์งานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ การแสดงละครสั้นของเยาวชน
ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode