กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานประกวดออกแบบ โลโก้ พร้อมคำขวัญ งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒๕๕๔

วันที่ 2 มิ.ย. 2554 )
 
           ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ ๒ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ชัดเจนในการจัดงาน  ทันสมัย  สะท้อนความเป็นท้องถิ่นชายแดนภาคใต้  จึงขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานการออกแบบโลโก้ พร้อมคำขวัญโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
            ๑.  คุณสมัติผู้เข้าร่วมประกวด เป็นครู นักเรียน โรงเรียน  หน่วยงาน  และผู้สนใจทั่วไป
            ๒.  การส่งผลงานเข้าประกวด
                  ๒.๑  มีอักษรภาษาไทยคำว่า "มหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้  ๒๕๕๔”
                  ๒.๒  มีหมายเลข  ๒  ซึ่งเป็นครั้งที่ของการประกวดปรากฏในโลโก้
                  ๒.๓  มีคำขวัญปรากฏในโลโก้ความยาวไม่เกิน  ๓๐  ตัวอักษร โดยคำขวัญสะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ชัดเจนในการจัดงาน  ทันสมัย  สะท้อนความเป็นท้องถิ่นชายแดนภาคใต้
                 ๒.๔ ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดในรูปไฟล์ JPEG  โดยมีความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า  ๓๐๐  DPI
                 ๒.๕ ผลงานที่ออกแบบใช้สีไม่เกิน ๕ สี ไม่จำกัดรูปแบบตัวอักษร
                 ๒.๖ ผลงานแต่ละชิ้นมีคำอธิบายแนบ (ความหมายของรูปและสีที่ใช้ )โดยส่งเป็นไฟล์เอกสาร
                 ๒.๗ พิมพ์รายละเอียด ชื่อ – สกุล สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์โดยส่งเป็นไฟล์เอกสารพร้อมโลโก้ที่ออกแบบทาง   E-mail: phaijitjinda@hotmail.com หรือ napadon@gmail.com หรือ arbdon.stn@gmail.com
           ๓. เกณฑ์การตัดสินการประกวด
                ๓.๑ สื่อความหมายที่ชัดเจน
                ๓.๒ คำขวัญสอดคล้องกับงานหมกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้
                ๓.๓ เอกลักษณ์แฝงความเป็นท้องถิ่นชายแดนใต้
               ๓.๔  จดจำง่าย
               ๓.๕  สามารถปรับใช้กับงานในหลายลักษณะเช่นงานกราฟฟิก  งานปักฯ
         ๔.  ผู้ชนะการประกวด จะได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐  บาท พร้อมเกียรติบัตร  ( รับรางวัลบนเวทีในวันเปิดงานมหรรมวิชาการชายแดนภาคใต้) ทุกผลงานที่ส่งจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมประกวด
         ๕.  กำหนดปิดรับผลงาน  วันพฤหัสบดีที่ ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๔
         ๖.  กำหนดตัดสินการประกวด
              ๖.๑  ตัดสินผลงานการประกวดในวันศุกร์ที่ ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๔
              ๖.๒  ประกาศผลวันเสาร์ที่ ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๔ โดยแจ้งผลทางเวปไซด์   http://www.nitessatun.com
        ๗. เงื่อนไขอื่น ๆ
              ๗.๑  การตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาถือเป็นสิทธิ์ขาดและผลงานสัญลักษณ์ที่ชนะการประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนผลงานที่ได้รับรางวัล และไม่ได้รับรางวัล
              ๗.๒  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดแล้วคณะกรรมการมีสิทธิ์ดัดแปลงแก้ไขผลงานให้เหมาะสมได้
              ๗.๓  ผู้สนใจสามารถสอบถามราลละเอียดเพิ่มเติมที่  ๐๗๔ ๗๑๑๒๓๗ ในวันเวลาราชการ หรือทาง E-mail :
phaijitjinda@hotmail.com หรือ napadon@gmail.com หรือ arbdon.stn@gmail.comเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode