กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดกระบี่ทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือโครงการภาคีร่วมใจคนกระบี่ไร้พุง

วันที่ 1 มิ.ย. 2554 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จ.กระบี่
 
จังหวัดกระบี่ทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือโครงการภาคีร่วมใจคนกระบี่ไร้พุง เพื่อสร้างองค์กรต้นแบบด้านสุขภาพจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 นายสมาน แสงสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานเปิดโครงการภาคีร่วมใจคนกระบี่ไร้พุง เพื่อสร้างองค์กรต้นแบบด้านสุขภาพจังหวัดกระบี่โดยมีนายจิรพันธ์ เต้พันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน ณ.ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ นายจิรพันธ์ เต้พันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ กล่าวว่าในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็วส่งผลให้การดำเนินชีวิตด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารเปลี่ยนไปและมีการออกกำลังกายน้อยลง ซึ่งการดำรงชีวิตแบบที่ไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกายมีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจเพิ่มขึ้น ๑.๙ เท่า และเสี่ยงที่จะเกิดโรคความดันโลหิตสูงถึงร้อยละ ๒๐-๕๐ และคนที่มีภาวะอ้วนลงพุง มีโอกาสเป็นโรคเบาหวานมากกว่าคนไม่อ้วนถึง ๓ เท่า และเมื่อโรคเป็นเบาหวานจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ และสมอง มากขึ้นอีก ๓ เท่า กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเกณฑ์โรคอ้วนลงพุง คือ ขนาดรอบเอวคนไทย "๘๐ ๙๐ ไม่ให้เกิน”เป็นตัวชี้วัดสุขภาพที่สำคัญของคนไทย หมายถึง ผู้หญิงต้องมีรอบเอวไม่เกิน 80 เซนติเมตร และผู้ชายมีรอบเอวไม่เกิน 90 เซนติเมตร ซึ่งสถานการณ์โรคอ้วนโดยการเฝ้าระวังวัดรอบเอวคนไทย พบว่าในปี ๒๕๔๗ ผู้หญิงรอบเอวเกิน ๘๐ เซนติเมตร ร้อยละ ๓๖.๑ เพิ่มเป็นร้อยละ ๔๕ ในปี ๒๕๕๒ และผู้ชายรอบเอวเกิน ๙๐ เซนติเมตร ร้อยละ ๑๕.๔ เพิ่มเป็นร้อยละ ๑๘.๖ ในปี ๒๕๕๒ และในกลุ่มอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป พบว่าในปี ๒๕๔๗ การเคลื่อนไหวออกแรงออกกำลังกายลดลงจาก ร้อยละ ๘๑ เหลือร้อยละ ๗๕ ในปี ๒๕๕๒ และมีการบริโภคน้ำตาล ไขมัน เกลือ ในปริมาณมากกว่าคำแนะนำ คือน้ำตาลจำนวน ไม่เกิน ๖ ช้อนชา เกลือไม่เกิน ๑ ช้อนชา และไขมันไม่เกิน ๖ ช้อนชา สำหรับในจังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินการแก้ปัญหาโรคอ้วนลงพุงตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ โดยมีโครงการรวมพลังสร้างสุขภาพจังหวัดกระบี่ ด้วยการให้ความรู้และเฝ้าระวังรอบเอวจำนวน ๔๔,๗๘๙ คน พบว่าประชาชนมีรอบเอวเกิน ร้อยละ ๑๘.๖๘ และในปี ๒๕๕๒ ได้ขยายกลุ่มเป้าหมายและจัดทำโครงการกินพอควร ชวนกันออกกำลังกาย ไร้โรคอ้วน ร่วมใจทำดีเพื่อพ่อจังหวัดกระบี่ และดำเนินการต่อเนื่องถึงปี 2553 มีการวัดรอบเอวประชากร จำนวน 37,871 คน พบว่าผู้ชายเป็นโรคอ้วนลงพุงร้อยละ 12.9 และผู้หญิงเป็นโรคอ้วนลงพุงร้อยละ 33.3 ในปีนี้ จังหวัดกระบี่โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ได้จัดทำโครงการภาคร่วมใจคนกระบี่ไร้พุงและโครงการจังหวัดกระบี่สร้างสุขภาพเพื่อลดเสี่ยงลดโรคอ้วน และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพื่อสร้างแกนนำเครือข่ายคนไทยไร้พุงระดับจังหวัด และสร้างองค์กรไร้พุงระดับจังหวัดเพื่อให้บุคลากรและประชาชนมีความรู้และทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และใช้หลักการแนวคิด 3 อ.พิชิตอ้วน พิชิตพุง คือ อ.อาหาร อ.ออกกำลังกายและ อ.อารมณ์ และเชิญชวนให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆเข้าร่วมโครงการเพื่อขับเคลื่อนเป็นองค์กรไร้พุง โดยจะร่วมกันรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยงต่อกลุ่มโรคอ้วนลงพุง ให้ความรู้บุคลากรในองค์กรให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตอย่างถูกต้อง ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร และสามารถเป็นแบบอย่างของสังคมในการสร้างเสริมสุขภาพได้ และมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนเป็นองค์กรไร้พุง จำนวน 21 องค์กรเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode