กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การคัดเลือกคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติระดับจังหวัด

วันที่ 30 พ.ค. 2554 )
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
 
การประชุมเพื่อสรรหาผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ระดับจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นการประชุมเพื่อสรรหาผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ระดับจังหวัดขอนแก่น เพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ระดับจังหวัดจำนวน ๑ คน เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐- ๑๒.๐๐ น ณ ห้องประชุม ๑ สำนำงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมเพื่อสรรหาผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ระดับจังหวัดขอนแก่น เพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ระดับจังหวัดจำนวน ๑ คน ตามที่ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยมาตรา ๑๓ กำหนดให้มีคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช) ซึ่งมีหน้าที่จัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วมย่างต่อเนื่องและเสนอแนะให้คำปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ เนื่องจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดปัจจุบันมีกำหนดครบวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่งตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม กำหนดว่าเมื่อกรรมการพ้นตำแหน่งวาระให้ดำเนินการเลือกตั้งเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดใหม่แทนก่อนวันครบวาระไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจังหวัดขอนแก่นจึงเชิญผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ในส่วนจังหวัดขอนแก่นมีผู้แทนองค์กรภาคเอกชนสมัคร ๕ กลุ่ม คือกลุ่มที่ ๑องค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการดูแสสุขภาพตนเองและสมาชิกมีผู้สมัคร ๓ คนได้ตัวแทนกลุ่มคือ นายโกมล มาลัยทอง ผู้แทนมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดฯ กลุ่มที่ ๒ กลุ่มองค์กรที่ดำเนินงานด้านอาสาสมัคร จิตอาสาหรือรณรงค์เผยแพร่มีผู้สมัคร จำนวน ๔ คน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกคือ นายวิทยา สายปัญญา ผู้แทนสมาคมอาสมัครสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่มที่ ๓ กลุ่มขององค์กรที่ดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นไม่มีผู้แทนองค์กรที่ขึ้นทะเบียนและส่งผู้แทนเข้าใช้สิทธิ์ กลุ่มที่ ๔ กลุ่มขององค์กรที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล แขวง อำเภอ/เขต ผู้มีสมัคร ๒ คน ไม่มาคัดเลือก ๑ คน ผู้ที่ได้รับเลือกคือ นางฉันทนา แรงโสม ผู้แทนองค์กรเครือข่ายบัณฑิตกองทุนหมู่บ้านแห่งชาติฯ กลุ่มที่ ๕ กลุ่มขององค์กรที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชน สังคม นโยบายสาธารณะ พิทักษ์สิทธิมนุษยชน การศึกษา ศาสนาและอื่นๆ มีผู้สมัคร ๓ คน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกคือ นายไพโรจน์ สุวรรณจันทร์ดี ผู้แทนสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์ ฯ จากนั้น ทั้ง ๔ คนใน ๔ กลุ่มทำการเลือกกันเองให้เหลือ ๑ คน เพื่อเป็นตัวแทนระดับจังหวัดส่งไปคัดเลือกในระดับภาคผู้ได้รับการคัดเลือก คือ นายนายไพโรจน์ สุวรรณจันทร์ดี ผู้แทนสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์เป็นผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ระดับจังหวัดขอนแก่น ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode