กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนพันธกิจคืนสันติสุขสู่ภูมิภาคและชุมชน

วันที่ 4 ส.ค. 2557 )
 
จังหวัดขอนแก่นสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนพันธกิจคืนสันติสุขสู่ภูมิภาคและชุมชน จังหวัดขอนแก่นKhon Kaen Peace & Happiness Mission
นายกำธร ถาวรสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า ตามที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา และจังหวัดขอนแก่น ได้จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ระดับจังหวัดและระดับอำเภอและท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างความรัก ความสามัคคี แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความรู้ ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ภายใต้ความแตกต่างและหลากหลาย โดยดำเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในระดับพื้นที่ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 พร้อไปกับการจะดเวทีเสวนาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะการปฏิรูปในประเด็นต่างๆ ซึ่งมีประเด็นหลายประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อจังหวัด จังหวัดขอนแก่นจึงได้จัดทำแนวทางการบริหารงานจังหวัดขอนแก่นแบบบูรณาการ โดยมีเป้าหมายคือให้คนขอนแก่นเป็นศูนย์กลางอยู่เย็นเป็นสุขร่วม ด้วยการขับเคลื่อนพันธกิจคืนสันติสุขสู่ภูมิภาคและชุมชน จังหวัดขอนแก่นใน 4 พันธกิจ ประกอบด้วย การลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ สร้างวิถีชีวิตชุมชนที่ดีงาม ก้างข้ามความขัดแข้งด้วยความรู้ ความรัก ความสามัคคี และมีธรรมาภิบาลถ้วนทั่วพร้อมกันนี้จังหวัดได้แต่งตั้งคระกรรมการ อนุกรรมการและคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจคืนสันติสุขสู่ภูมิภาคและชุมชน จังหวัดขอนแก่น และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อน ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30-17.00 น ณ ห้องพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น พร้อมกันนี้จะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการ ปฏิรูป ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ในการขับเคลื่อนการ "คืนความสุข ให้คนในชาติ” ตามนโยบายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จังหวัดขอนแก่นจึงได้จัดทำชุดประชาสัมพันธ์ "ศปป.จว.ขก. : คืนสันติสุขสู่ภูมิภาคและชุมชน จังหวัดขอนแก่น(Khon Kaen Peace & Happiness Mission)" เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้ าใจแนวทางการ "คืนความสุข ให้คนในชาติ" และ "คืนสันติสุขสู่ภูมิภาคและชุมชน จังหวัดขอนแก่น (Khon Kaen ) ประกอบด้วยแบบป้ายประชาสัมพันธ์ "ศปป.จว.ขก. : คืนสันติสุขสู่ภูมิภาคและชุมชน จังหวัดขอนแก่น" วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ "ศปป.จว.ขก. : คืนสันติสุขสู่ภูมิภาคและชุมชน จังหวัดขอนแก่น"โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ "ศปป.จว.ขก. : คืนสันติสุขสู่ภูมิภาคและชุมชน จังหวัดขอนแก่น" แผ่นพับประชาสัมพันธ์ "ศปป.จว.ขก. : คืนสันติสุขสู่ภูมิภาคและชุมชน จังหวัดขอนแก่น" ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น 4 สิงหาคม 2557เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode