กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จัดตั้ง “ศูนย์การช่วยเหลือผลิตผลทางการเกษตร”

วันที่ 1 ส.ค. 2557 )
 
 นางนงลักษณ์ เกตุเวชสุริยา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยกับนางธัญญรัตน์ โรจนหัสดิน ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งในระดับอำเภอ และระดับจังหวัด จัดตั้ง "ศูนย์การช่วยเหลือผลิตผลทางการเกษตร”ขึ้นที่หน่วยงาน โดยมีหน้าที่หลัก 3 ประการคือ เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร เช่น ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร ด้านการตลาด มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรของภาครัฐ เป็นต้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้องและทั่วถึง จัดเตรียมข้อมูลการให้บริการช่วยเหลือเกษตรกรให้ครอบคลุมพืชผลทางการเกษตรทุกประเภท และแจ้งเตือนการเฝ้าระวังภัยพิบัติ ที่อาจเกิดขึ้นแก่เกษตรกร เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนไปยังเกษตรพร้อมทั้งประสานและติดตามผลการป้องกันหรือให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที สำหรับช่องทางในการเข้ารับบริการ เกษตรกรสามารถขอรับบริการได้ที่ - ที่ตั้งของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในทุกระดับ - สายด่วน 1170 - ตู้ปณ.20 ปณฝ.บางลำพูบน กทม.10203 - E-mail : helpcenter@moac.go.th - Facebook : ศูนย์การช่วยเหลือผลิตผลทางการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - Twitter : @MoachelpCenter - Webboard ในเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(www.moac.go.th) - Website ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับอำเภอ และระดับจังหวัดอาทิเช่น เว็บไซต์ของ · สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดชัยภูมิ www.moac-info.net/chaiyaphum.go.th · สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ http://www.chaiyaphum.doae.go.th/ · สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ http://pvlo-com.dld.go.th/ · สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ www.fisheries.go.th/fpo-chaiyaphum ……………………………………………………………………………………เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode