กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนา ที่จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 1 ส.ค. 2557
 
 วันนี้(พฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557) ที่ โรงเรียนโพนทองพิทยา ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โดย..นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย พลตรีมารุต ลิ้มเจริญ ผบ.กกล.รส.จว.ชย. ร่วมเปิดงานโครงการรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนา ท่ามกลางส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งส่วนราชการการที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรและประชาชน ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ก่อนพิธีเปิดงาน ได้จัดให้มีการแถลงข่าวในรูปแบบเสวนา เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ สร้างความเข้าใจ และแนะแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกร ตามแนวทางพึ่งพาตนเองอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน มีเกษตรกรให้ความสนใจฟังและสอบถามถึงการแก้ไขปัญหาน้ำและภัยแล้งในพื้นที่ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้ อบต.ในพื้นที่ขุดเจาะบ่อบาดาลเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน ด้านการลดต้นทุนการผลิต คสช.ได้มีมติเมื่อ 24 มิถุนายน 2557 เห็นชอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58 โดยมี มาตรการหลัก ได้แก่ การลดปัจจัยการผลิต โดยการจัดหาเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี ราคาถูก ปุ๋ยเคมี สารเคมี สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ให้เกษตรกรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ พร้อมกับการขยายการจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนให้ครอบคลุม จัดหาราคาถูกให้เกษตรกรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ จัดหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชคุณภาพดี ราคาถูก ให้เกษตรกรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ สำหรับค่าเช่านา ซึ่งกรมการปกครองเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก กำหนดค่าเช่าที่นา ออกประกาศติดตาม และรายงานให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ค่ารถเกี่ยวข้าว กรมการค้าภายในรับผิดชอบ กำหนดวิธีการประกาศราคาค่าบริการที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ มาตรการสนับสนุน มี 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการส่งเสริมปัจจัยการผลิต 4 มาตรการ ประกอบด้วย การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ โดยใช้เทคโนโลยีการปลูกข้าวที่เหมาะสม โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ การจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวระดับอำเภอ 17 แห่ง จัด Zoning โดยกำหนดเขตที่เหมาะสมในการปลูกข้าว ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมตามความต้องการของตลาด และใช้กลไก ผวจ.ขับเคลื่อนการบริหารจัดการสินค้าข้าวอย่างยั่งยืน 2. ด้านการสนับสนุนแหล่งเงินทุน โดย ธกส. มี 2 มาตรการ คือ โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่สถาบันเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร และการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกร สนับสนุนสินเชื่อให้เกษตรกร โดยลดดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 3 ต่อปี นาน 6 เดือน รายละไม่เกิน 50,000 บาท 3.ด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การเร่งหาตลาดใหม่ ผลักดันการส่งออกข้าว ส่งเสริมการซื้อข้าวแบบรัฐต่อรัฐ ส่งเสริมและขยายตลาดค้าข้าวภายในประเทศและต่างประเทศ การเชื่อมโยงตลาดข้าวในประเทศและต่างประเทศ โดยเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร จัดหาช่องทางการจัดจำหน่ายข้าวสาร และเชื่อมโยงตลาดใช้ช่องทางตลาดใหม่ การช่วยเหลือผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ชดเชยดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ให้ผู้ประกอบการรับซื้อข้าวเปลือกและเก็บสต๊อกไว้ช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ปริมาณ 2 ล้านตันไม่เกิน 6 เดือน โดยให้สินเชื่อเกษตรกรร้อยละ 80 ของราคาตลาดเฉลี่ย เพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกในช่วงออกสู่ตลาดมาก เป้าหมาย 1.5 ล้านตันข้าวเปลือก 4.ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ได้แก่ โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2557 คุ้มครองไร่ละ1,111 บาท พื้นที่เป้าหมาย 1.5 ล้านไร่ เกษตรกร่ายเบี้ยประกันภัย ไร่ละ 60-100 บาท และ ธ.ก.ส. สมทบค่าเบี้ยประกันภัยไร่ละ 10 บาท หากประสบภัยจะได้รับค่าชดเชย ไร่ละ 2,224 บาท การจัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพการค้าข้าวแบบครบวงจร เป็นศูนย์กลางรวบรวม วิเคราะห์ เผยแพร่ข้อมูลการค้าและการตลาด เพื่อการพัฒนาการผลิตและแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์แบบเบ็ดเสร็จ การจัดตั้งกองทุนข้าวและชาวนาแห่งชาติ เพื่อให้การช่วยเหลือจัดหาปัจจัยการผลิตข้าวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ชดเชยรายได้จากการจำหน่ายข้าวเปลือก ในภาวะราคาตกต่ำ ………………………………………………………………………เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode