กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
คณะติดตามโครงการ “หนึ่งใจ... เกษตรกร” ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดร้อยเอ็ด เผยความ คืบหน้า ทุกภาคส่วน ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลัง ชื่นชมความสำเร็จ พัฒนาให้ศูนย์ต้นแบบ และนำผลผลิตจากโครงการส่งตลาดโลก

วันที่ 26 พ.ค. 2554 )
 
เช้าวันนี้ (25 พ.ค.54) เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.มนัส โนนุช ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน นายอนันต์ สาธ ุเสน เลขามูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา พรรณวดี ได้ตรวจติดตามความคืบหน้า โครงการหนึ่งใจ... เกษตรกร โครงการหนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และโครงการหนึ่งใจ... ให้ธรรมะ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีส่วนงานราชการ ได้เข้าประชุมชี้แจงความคืบหน้าในแต่ละส่วนงาน โดยภาพรวม จังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินงาน ตามดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญของภาคเกษตรไทย และมีให้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม เพื่อให้เกษตรกรเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจท ี่สำคัญของประเทศไทย ประกอบการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสังคมปกติสุข จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้มีโครงการหนึ่งใจ ให้ธรรมะ และโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากการดำเนินงานมีความคืบหน้าในแต่ละเดือน ซึ่งคาดว่าศูนย์สาธิตการเกษตรที่จังหวัดร้อยเอ็ดจะเป็นต้นแบบ ในการศึกษาดูงาน และผลิตผลทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ด จากแปลงจะจัดส่งไปจำหน่ายในตลาดโลก ต่อจากนั้น คณะทำงานได้ตรวจติดตาม ณ บริเวณดอนขี้เหล็ก บ้านหัวบ่อ ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เป็นแปลงสาธิต ปัจจุบันได้ดำเนิน การก่อสร้างสัญลักษณ์โครงการ ที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ขณะนี้การก่อสร้างได้ดำเนินงานด้านโครงสร้าง แล้ว 80 % จากนั้นคณะ ได้ตรวจสถานที่คลองส่งน้ำเข้าพื้นที่โครงการ แปลงสาธิต นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า เป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา พรรณวดี ได้พระราชทานโครงการหนึ่งใจ เกษตรกร ให้เป็นจุดสาธิตทางด้านการเกษตร เป็นเกษตรแนวใหม่ ซึ่งจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร ดีขึ้น ซึ่งทุกภาคส่วนได้บูรณาการร่วมมือ ปฏิบัติงาน มีความคืบหน้าไปมาก

ด้าน ดร.มนัส โนนุช ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กล่าวว่า มีความพึงพอใจในการดำเนินงานซึ่งคืบหน้าไปมาก ส่วนราชการ ภาคเอกชนได้ประสานงานร่วมมือกันสนองดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา พรรณวดี เป็นอย่างดี ทำให้ผลงานได้ดำเนินงานก้าวหน้าน่าชื่นชม ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับประโยชน์จาการดำเนินงาน ///////////////////////////////////////// สมเกียรติ สระกาศ / ข่าว จาตุรันต์ โตไทยะ / ภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode