กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กิจกรรมตอบปัญหาประชาธิปไตยจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 25 พ.ค. 2554 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น จัดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยระดับจังหวัด ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ปี ๒๕๕๔ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยชนะเลิศระดับจังหวัด ในวันนี้ ( ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ )ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐-๑๓.๐๐ น ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น จัดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกเข้าแข่งขันในระดับเขต ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑ ขอนแก่น ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย การประชาสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ ปี ๒๕๕๔ โดยมีนางรัชวัลค์ สืบแย้ม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑ เป็นประธานเปิดการ วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยกระตุ้นจิตสำนึกประชาชนในการเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นรวมถึงการแสดงออกตามวิธีทางในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอย่างถูกต้องเหมาะสม ในครั้งนี้มีทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน ๖โรงเรียน เข้าชิงชนะเลิศ เพื่อคัดให้เหลือ ๑ ทีม ส่งเข้าแข่งขันในระดับเขตในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมนี้มีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น ทางระบบเอฟ เอ็มความถี่ ๙๙.๕ MHZ ซี่งผลปรากฎว่า ทีมที่ชนะเลิศได้ได้แก่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยได้รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร(นายวัชรพงษ์ จงนอกและนางสาวกัญญา ภูศักดิ์ ) โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนได้รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเงินรางวัล๑,๕๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร ( นายธนวัฒน์ เรยวเรืองแสงกุลและนายอนุมัติ ริวน)โรงเรียนกัลยาณวัตร ได้รองชนะเลิศ อันดับ ๒ได้รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร( นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์รัตน์และนางสาว เปมิศา อภิรมยานนท์) และรางวัลชมเชย ๓ รางวัลๆละ ๕๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่โรงเรียนขามแก่นนคร ( นาสาวปิยะนุช อมมะวัง และนายศิริวัฒน์ กลั่นอักโข) วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ( นายณัฐวุฒิ จันทร์เต็มและนายธีรพัฒน์ ศรีบุญมี) และวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น( นางสาวเจนจิรา ทองโคตรและนางสาวกาญจนา จอมศรี) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย นายกิตติบดี ใยบูล คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายนรวิทย์ สนอุป หัวหน้างานการมีส่วนร่วมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ดร. สรวงสุดา คงพล นักสื่อสารมวลชนชำนาญการพิเศษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑ ขอนแก่น ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode