กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เทศบาลเมืองชลบุรี จัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 25 ก.ค. 2557 )
 
วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 นายเดโช คงขยาสุขวัฒนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาลโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี ณ อาคารสนามกีฬาอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองชลบุรี สำนักงานการศึกษาเทศบาลเมืองชลบุรี โดยงานกิจกรรมเด็ก เยาวชนกีฬาและนันทนาการ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาลโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญาวัดใหญ่อินทาราม โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ และโรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬานักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ให้มีทักษะ และประสบการณ์การแข่งขันกีฬาให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์และยังเป็นการเสริมสร้างการมีนำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนเป็นการพัฒนาตนเองทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาประกอบกับเป็นการสนองนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ว่า "วินัย มีวิชากีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน” อันเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของพลเมืองดีของชาติทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตข้างหน้าต่อไป สำหรับการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ได้แบ่งออกการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันโยนบอบใส่ตะกร้า ชาย-หญิง การแข่งขันวิ่งผลัด ชาย-หญิง การแข่งขันยิงลูกโทษ และการแข่งขันซ้อนบอล เพื่อส่งเสริมให้เด็กอนุบาลมีพัฒนาการด้านความพร้อมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านรางกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา การกีฬานับได้ว่าเป็นการสร้างเสริมความมีน้ำใจ การเสียสละตอลดจนความขยันหมั่นเพียร ซึ่งถ้าทุกอย่างมีอยู่ในตัวบุคคลใดแล้ว ก็จะทำให้ผู้นั้นมีความพร้อมในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และเป็นแนวทางพัฒนาสู่ความเป็นเลิศต่อไปในอนาคตอีกด้วย ปริญญา/ข่าว/ภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode