กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดร้อยเอ็ด พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยนำองค์ความรู้ จากการอบรมไปปฏิบัติ ในท้องถิ่น เพื่อ รักษาชีวิตและทรัพย์สิน ให้ปลอดภัย

วันที่ 24 พ.ค. 2554 )
 
เช้าวันนี้ ( 19 พ.ค.54) เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมโรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดร้อยเอ็ด ประเด็น การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน นายแพทย์ภาสกร ไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยฉุกเฉินปีละ 12 ล้านครั้ง ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยวิกฤติและเร่งด่วนร้อยละ 30 หรือประมาณ 4 ล้านครั้งต่อปี โดยเป็นผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับบริการการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉินเพื่อรักษาชีวิต อวัยวะหรือการทำงานของระบบอวัยวะสำคัญที่จำเป็นต่อสุขภาพ และในผู้ป่วยฉุกเฉินเหล่านี้ มีผู้ป่วยราว 60,000 คนที่เสียชีวิตนอกโรงพยาบาล เนื่องจากไม่ได้รับการช่วยเหลือที่ทันท่วงที หรือผู้ให้การช่วยเหลือขาดความรู้ ความเข้าใจในการช่วยเหลือเบื้องต้น ดังนั้น หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ควรจัดให้มีในทุกตำบลเพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้เข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที อันจะช่วยลดอัตราการตายหรือพิการในผู้ป่วยฉุกเฉินได้ โดยปัจจุบันจังหวัดร้อยเอ็ดมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบจำนวน 203 แห่ง ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินและให้บริการแล้วจำนวน 72 แห่งคิดเป็นร้อยละ 35.46 ซึ่งนับว่ายังไม่ครอบคลุมความต้องการของประชากรทั้งจังหวัด เพื่อให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถเปิดให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในตำบลของตนเองได้ คณะกรรมการการแพทย์ฉุก เฉินจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดให้มีการประชุมขึ้นในวันนี้ กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสิมสุขภาพประจำตำบลทุกแห่ง หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ทุกโรงพยาบาล รวมจำนวน 683 คน โดยวิทยากรจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น เทศบาลตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น นายก อบต.สะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และ ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด มาให้ความรู้เพื่อนำไปปฏิบัติงานในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ///////////////////////////// สมเกียรติ สระกาศ / ข่าว จาตุรันต์ โตไทยะ / ภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode