กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
พิธีมอบทุนการศึกษาให้ครอบครัวผู้ป่วยเอสด์และผู้ติดเชื้อ HIVในจังหวัดขอนแก่น 1,025 คน จำนวน4,596,000 บาท

วันที่ 18 ก.ค. 2557 )
 

พิธีมอบทุนการศึกษาให้ครอบครัวผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV ในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 1,025 คน เป็นเงิน 4,596,000 บาท

                    นางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช ประธานคณะทำงานศูนย์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV จังหวัดขอนแก่นปิดเผยว่า ปี 2557 ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV จังหวัดขอนแก่น จัดำพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่สมาชิก และบุตร-ธิดาของสมาชิกศูนย์เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 13 โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในฐานะกรรมการบริหารศูนย์เฉลิมพระเกียรติศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV จังหวัดขอนแก่นร่วมพิธี มอบทุนทั้งสิ้น 1}025 คน รวมเป็นเงิน 4,596,000 บาท ทุนระดับก่อนวัยเรียน/อนุบาล 35 ทุน เป็นเงิน 84,000 บาทระดับประถมศึกษา 283 ทุน เป็นเงิน 1,018,800 บาท ระดับมัธยมศึกษา 624 ทุน เป็นเงิน 2,995,200 บาท และระดับอุดมศึกษา จำนวน 83 ทุน เป็นเงิน 498,000 บาท ซึ่งทุนดังกล่าวตั้งขึ้นโดยโครงการ "กาชาดจังหวัดขอนแก่นร่วมใจต้านภัยเอดส์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542” โดยนางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช ในขณะดำรงตำแหน่งนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 เพื่อสร้างเครือข่ายการช่วยเหลือทางสังคมแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ติดเชื้อ HIV และสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ในการที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นบริการทางสังคมในการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลและฟื้นฟูสภาพแก่ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV อย่างครบวงจร เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยเอดส์ ผู้ติดเชื้อ HIV และการสงเคราะห์สวัสดิการด้านต่างๆ เช่น การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่สมาชิกและผู้ที่ได้รับผลกระทบในครอบครัว การสงเคราะห์ค่าทำศพ การส่งเสริมอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา จะช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่สมาชิกที่อยู่ในวัยเรียนและบุตรของสมาชิก อย่างครบถ้วนต่อเนื่องจนจบการศึกษา ปัจจุบัน ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV จังหวัดขอนแก่น มีเครือข่ายเป็นศูนย์ระดับอำเภอ จำนวน 26 ศูนย์ ครอบคลุมในพื้นที่อำเภอ ทั้ง 26 อำเภอ ของจังหวัดขอนแก่น มีสมาชิกจำนวน 2,173 คน สำหรับการให้ความช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัว ตั้งแต่ ปี 2542 ถึงปัจจุบันพอสรุปได้ดังนี้ มอบทุนการศึกษา จำนวน 13 ครั้ง 12,907 ทุน เป็นเงิน 57,502,800 บาท การสงเคราะห์ค่าทำศพ เมื่อสมาชิกเสียชีวิต, การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ, การช่วยเหลือค่าพาหนะในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม, การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล, การสงเคราะห์เครื่องอุปโภค-บริโภค, การให้กู้ยืมเงินประกอบอาชีพ, สนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ (ให้เปล่า) รวมการให้ความช่วยเหลือสมาชิกในทุกด้าน เป็นเงิน 66,684,941 บาท

. ข่าว/พิมพ์   นายคันฉัตร  เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น 18 กค ๒๕57

 

 

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode