กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สนง.พัฒนาการเมือง จัดกิจกรรม “รางวัลเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมของสภาพัฒนาการเมือง ประจำปี พ.ศ.2557”

วันที่ 17 ก.ค. 2557 )
 

         นายครรลอง  ยุทธชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า สภาพัฒนาการเมือง จัดกิจกรรม "รางวัลเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมของสภาพัฒนาการเมือง ประจำปี พ.ศ.2557”  เพื่อส่งเสริมและให้กำลังใจแก่เยาวชนที่มีคุณธรรมจรยธรรมและมีผลงานด้านการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยประเภทรางวัลเป็นประเภทเยาวชนและนิสิตนักศึกษา 

            ด้านศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์  ประธานสภาพัฒนาการเมือง ได้เปิดเผยจากลงนามในประกาศเมื่อวันที่  6 พฤษภาคม 2257  เกณฑ์การให้รางวัลว่า ต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์  (นับถึงวันที่ 1 มกราคม 2557), เป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์, มีผลงานด้านการส่งเสริมพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย, ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักบวชหรือนักพรต, ไม่เป็นเครือญาติใกล้ชิดกับสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโล่เกียรติยศจากสภาพัฒนาการเมืองซึ่งมีทั้งหมด 5 รางวัล และหากผู้รับรางวัลไปแล้วประพฤติตนไม่เหมาะสม ขอสงวนสิทธิ์คืนรางวัลดังกล่าวด้วย

            สำหรับการเสนอชื่อต้องจัดทำแบบเสนอผลงานและรายละเอียดตามแบบเสนอผลงานที่สภาพัฒนาการเมืองกำหนด ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 และจะประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ส่งไปที่สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี  (อาคาร ) ชั้น 4 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. รหัสไปรษณีย์ 10210

           จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายโทรศัพท์  02-141 9785, 02-141-9720  Email:  donya@pdc.go.th  และ  sunisa@ pdc.go.th  หรือ ที่สำนักงานจังหวัดนนทบุรี กลุ่มงานอำนวยการ       โทร/โทรสาร 02-528-4700  ต่อ 14120

..........................................................................................................................................................................

 นางสาวอรุณี  กาญจนสาลักษณ์ ประชาสัมพันธ์ จังหวัดนนทบุรี

ข่าวโดย: จิตธิมา  รัตนสุนทร            

                                                                                                

 

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode