กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
พลังงานจังหวัดนนทบุรีเปิดตัว สนง.กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ

วันที่ 17 ก.ค. 2557 )
 

    สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี ได้รับแจ้งจาก นายสมศักดิ์  อัมพวันวงศ์ พลังงานจังหวัดนนทบุรี กรรมการ คพรฟ. หัวหน้าสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า   โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือว่า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้า       พลังความร้อนร่วมพระนครเหนือตั้งอยู่ที่ อาคาร เอ.ไอ.นนท์ เลขที่ 70/7 หมู่ 4  ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เป็นทุนสนับสนุนให้มีการบริการไฟฟ้าไปยังท้องถิ่นกระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่น พัฒนาชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผล  กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยและมีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) และมีคณะกรรมการประกอบด้วย      ผู้แทนภาคประชาชนที่ได้รับการคัดเลือกจากชุมชนเอง และมีผู้แทนภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 21 คน ทำหน้าที่หลัก ในการจัดทำและเสนอแผนยุทธศาสตร์ แผนงานประจำปี แผนการจัดสรรเงินเพื่อใช้การพัฒนาฟื้นฟูท้องถิ่นต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ส่งเสริมให้มีการสำรวจความต้องการของประชาชน การพิจารณาอนุมัติโครงการชุมชนการกำกับดูแล ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินโครงการชุมชน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกปี จำเป็นต้องมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงผลการใช้จ่ายเงินอันเป็นประโยชน์ของโครงการ ช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ประกาศ          ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

   จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงงานพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-951-0176 

                 ……………………………………………………………………………………………………………………………

นางสาวอรุณี  กาญจนสาลักษณ์ ประชาสัมพันธ์ จังหวัดนนทบุรี

ข่าวโดย: จิตธิมา  รัตนสุนทร 




เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode