กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 10 ก.ค. 2557 )
 
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.15 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันสมทบประจำปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมมหิดลสิทธิคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งในปีการศึกษา 2556 มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งสิ้น 6,263 ราย มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรภาคเช้าจำนวน 3,145 ราย ภาคบ่ายจำนวน 3,118 ราย รวมถึงผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบ นอกจากนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 7 ราย รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน13 ราย และเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ และศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณจำนวน 20 ราย สำหรับมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ มีการขยายหลักสูตรการศึกษาออกไปหลากหลายสาขาวิชา เพื่อให้ครอบคลุมต่อความต้องการของประเทศ ปัจจุบันมีหลักสูตรการศึกษาเปิดสอนรวม 482 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรไทย 332 หลักสูตร และหลักสูตรนานาชาติ 150 หลักสูตร เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่ให้ความสำคัญต่อการผลิตผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งในแต่ละปี มหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานวิชาการเป็นจำนวนมาก ที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนานาชาติ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมหิดลยังคงได้รับการจัดอันดับจากหลายสถาบันเป็น มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย ตลอดหลายปีที่ผ่านมา สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ ได้จัดขึ้นที่มหิดลสิทธิคารเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นหอประชุมแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระราชทานชื่อจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า "มหิดลสิทธาคาร" ซึ่งหมายถึง อาคารที่มีความสำเร็จแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อในภาษาอังกฤษว่า "Prince Mahidol Hall" โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2556 ความว่า "บัณฑิตทั้งหลายเมื่อได้ศึกษาเล่าเรียนด้วยความมานะบากบั่น จนสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาในวันนี้ นับว่าท่านมีความรับผิดชอบต่อตนเอง อย่างสูง จึงสามารถนำพาตนให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้ แต่นอกจากความรับผิดชอบต่อตนเองดังกล่าวแล้ว บุคคลยังจำเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในอันที่จะช่วยกันธำรงรักษาสังคมให้ร่มเย็นเป็นปรกติสุข และพัฒนาสังคมให้เจริญมั่นคงด้วย ทุกคนจึงมีหน้าที่อย่างสำคัญที่จะต้องนำความรู้ความสามารถที่ได้ฝึกอบรมมา ไปปรับใช้ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม ไม่กระทำการใดที่บ่อนทำลายส่วนรวมให้เสื่อมเสียหาย หากบัณฑิตตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนเองให้ได้ผลครบ ถ้วนแล้ว ความสุขและความเจริญก้าวหน้าก็จะบังเกิดขึ้นทั้งแก่ตนแก่ส่วนรวมอย่างแน่นอน”เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode