กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
วัน “อาสาฬบูชา”และ“วันเข้าพรรษา” ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ลด ละ เลิก อบายมุข ประดับธงชาติ ธงธรรมจักร วันสำคัญของพระพุทธศาสนา

วันที่ 7 ก.ค. 2557 )
 

จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ลด ละ เลิก อบายมุข ประดับธงชาติและธงธรรมจักร"วันอาสาฬหบูชา”และ"วันเข้าพรรษา”         สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี สังกัดกรมประชาสัมพันธ์     ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ลด ละ เลิก อบายมุข ประดับธงชาติและธงธรรมจักร  "วันอาสาฬหบูชา” และ "วันเข้าพรรษา” ซึ่งในปีนี้ตรงกับ วันศุกร์ที่ 11 กรกฏาคม 2557 และวันเสาร์ที่ 12 กรกฏาคม 2557

    วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี เป็นวันที่  พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก ทรงแสดงปฐมเทศนา "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” โปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกญฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ  จนพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม สำเร็จเป็นพระโสดาบัน และขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา โดยพระพุทธเจ้าทรงประทานอุปสมบทที่เรียกว่า "เอหิภิกขุอุปสัมปทา”  พระโกณฑัญญะ  จึงเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา ซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงพระธรรมเทศนามีหลักธรรมสำคัญ 2 ประการ คือ 1) มัชฌิมา ปฎิปทา หรือ ทางสายกลาง  และ 2) อริยสัจ 4 หรือ ความจริงอันประเสริฐ ได้แก่ ทุกข์ สมุหทัย นิโรธ มรรค   ดังนั้น จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์ 3 บริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ  พระธรรม และพระสงฆ์ 

      สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมธรรมะ สร้างความรัก สามัคคี ให้กับคน      ในชาติ ในการร่วมมือประดับธงชาติและธงธรรมจักร บริเวณที่พักอาศัย หรือสถานที่สำคัญ ๆ ของทางราชการ รวมถึงการนุ่งขาว ห่มขาว บำเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญจิตภาวนา เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ใน     "วันอาสาฬหบูชา"และ" วันเข้าพรรษา”ที่วัดใกล้บ้านหรือหน่วยงานราชการจัดให้ โดยพร้อมเพรียงกัน

...........................................................................................


นางสาวอรุณี  กาญจนสาลักษณ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี

ข่าวโดย: จิตธิมา  รัตนสุนทร   นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ ช่วยราชการ ส.ปชส.นนทบุรี           
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode