กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราช ร่วมประชุมคุณภาพและมาตฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

วันที่ 20 มิ.ย. 2557 )
 
เมื่อวันที่ 17-19 มิถุนายน 2557 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้าร่วมการอบรมผู้ถ่ายทอด(Train the Trainer) หลักสูตร คุณภาพและมาตฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายสําหรับการฝึกอบรม ผู้ถ่ายทอด (trainer) ซึ่งเป็นกิจกรมภายใต้โครงการ "คู่มือเสริมสร้างคุณภาพและมาตรฐานสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย” นําโดย นายยุทธนา ตอสกุล นางสาวพิชญานิน ปลื้มสุด และนางสาวพองาม ประเสริฐ ณ โรงแรมราชพฤกษ์ แกรนด์ โฮเทล จังหวัดนครราชสีมา จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ การจัดการอบรมครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตมาตรฐานคุณภาพสิ่งทอและเครื่องแต่งกายมาบรรยายให้ความรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสิ่งทอ และเครื่องแต่งกาย และนําไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อนําความรู้ที่ได้จากการเข้าอบรมไปถ่ายทอด และให้คําปรึกษาในกลุ่มชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ กลุ่มผลิตผ้าไหม ผ้าพันคอ ภายในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นการบริการชุมชนต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode