กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ป.ป.ช. ลงพื้นที่ชี้แจงเนื้อหาสาระการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในอาชีวศึกษา

วันที่ 26 มิ.ย. 2557 )
 
ป.ป.ช. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จัดสัมมนาชี้แจงเนื้อหาสาระการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในระดับอาชีวศึกษา ตามโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับอาชีวศึกษา นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสำนักงาน ป.ป.ช. ได้เล็งเห็นความสำคัญของสถาบันการศึกษา อันเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ มีส่วนการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งด้านความรู้ ความคิด และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของการเป็นพลเมืองที่ดี จึงได้มีการประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อบูรณาการงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริม สนับสุนน เผยแพร่และประสานการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เด็กและเยาวชน ที่ผ่านมาสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประสานความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานบันการศึกษา กับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จากการดำเนินการที่ผ่านมาได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับอาชีวิศึกษา นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันระดมความคิดเป็นในการจัดทำร่างหลักสูตรการอาชีวิศึกษา เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมีการสอดแทรกค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และได้ดำเนินการพัฒนาเนื้อหาสาระด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหลักสูตร ปวช.2556 หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชาสังคมศึกษา และปวส.2557 หมวดวิชาทักษะชีวิตกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันถึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาต่อไป ปริญญา/ข่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode